YrŴyl Yn Eich Poced

Canllaw I’r Eisteddfod i Ddysgwyr A’r Di-Gymraeg = Festival in Your Pocket: A Guide to the Eisteddfod for Learners and Non-Welsh Speakers

William Jones

Addasiad gyda darluniau o glasur T Rowland Hughes, ynghyd â chyflwyniad a gweithgareddau. An illustrated adaptation of T Rowland Hughes’s Welsh classic, with introduction and activities.

William Jones

Talfyriad gan Basil Davies o nofel T. Rowland Hughes. Arwel Gruffydd sy’n darllen. Pecyn 4 CD yn gwerthu am bris 1 CD! CD1: Ar ôl, Diwrnod i’r brenin, Amynedd, Golden Streak, CD2: Deud gwd-bei, Anhunedd, Y Nefoedd, dyma le!, Sabath, CD3: Sowthman, O Fryn Glo – I Fryn Glo, Dau actor, CD4: Un actor, Un gawr, Pobol ryfadd, Pen y bwrdd. An adaptation by Basil Davies of the novel by T. Rowland Hughes. Arwel Gruffydd narrates. 4 CD pack retailing at the usual price for 1 CD! CD1: Ar ôl, Diwrnod i’r brenin, Amynedd, Golden Streak, CD2: Deud gwd-bei, Anhunedd, Y Nefoedd, dyma le!, Sabath, CD3: Sowthman, O Fryn Glo – I Fryn Glo, Dau actor, CD4: Un actor, Un gawr, Pobol ryfadd, Pen y bwrdd.

Welsh 2nd Language Harvest Song

Can cynhaeaf. A harvest song.

Trosiadau/Translations: The Life of Rebecca Jones/O! Tyn y Gorchudd

Fersiwn dwyieithog o’r clasur Cymraeg, O! Tyn y Gorchudd a enillodd y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2002. Hunangofiant dychmygol hen fodryb yr awdures a fu farw yn ei phlentyndod, yn cynnwys portread byw a chynnes o gymdeithas wledig Gymraeg yn Sir Feirionnydd yn ystod yr 20fed ganrif. A parallel text version of a contemporary Welsh classic, O! Tyn y Gorchudd, winner of the Prose Medal in the 2002 National Eisteddfod. The imaginary autobiography of the author’s great-aunt who died in childhood, comprising a warm and vivid portrait of Welsh rural society in Merionethshire during the 20th century.

TonIc Cyfres 4 – Swyn y Ser (Stori)

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith.A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

TonIc Cyfres 4 – Cip ar Fywyd

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith.A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

TonIc Cyfres 4 – Blwyddyn Newydd Dda

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith. A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

Stori Sydyn (cyfres):Tu ol i’r Tiara

Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Dyma lyfr sy’n dilyn gyrfa Miss Cymru 2010, Courtenay Hamilton o Lanilltud Fawr. Cawn gipolwg y tu ôl i’r llenni ar gystadleuaeth Miss World yn Tsieina, sut y bu wrthi’n ddiflino yn codi arian ac yn helpu elusennau, a chawn hanes ei gyrfa gerddorol. A title in the short and fast-paced series Quick Reads. Courtenay Hamilton found fame after winning the Miss Wales title. But her life behind the tiara is very different. She is a very talented athlete, she trekked to the Arctic, and sang the national anthem when Wales played football. This book tells the story of a very independent, determined young lady.

Stori Sydyn (cyfres):Peter Moore – Y Gwaethaf o’r Gwaethaf

Llyfr yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Hanes un o lofruddwyr gwaethaf Cymru – Peter Moore, y dyn mewn du. Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys manylion un o’r achosion enwocaf o gamweinyddu cyfiawnder yng Nghymru – achos Lynnette White. A book in the short and fast-paced series Quick Reads. A biography of one of Wales’s worst murderers – Peter Moore, the man in black. This book also includes details about Lynnette White’s murder, one of the best-known cases of misconduct of justice in Wales.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.