Welsh vocabulary – My body

Taflenni gwaith. Worksheets

Welsh Termly Planning

Cynllunio ar gyfer cyflwyno’r hunan a’r teulu. Planning for introducing the topic myself and family.

Welsh booklet – At home – Yn y ty

Taflenni gwaith. Worksheets

Uned 1 :Tŷ Y (Gogledd)

Un mewn cyfres o unedau rhyngweithiol i’w defnyddio o flaen y dosbarth i gyflwyno geirfa a phatrymau iaith i rai sydd yn dechrau dysgu Cymraeg. Mae’r uned yma yn cynnwys pum gweithgaredd lliwgar ac yn cloi gyda gêm bwrpasol i ymarfer yr hyn a ddysgwyd. Ym mhob gweithgaredd ceir geirfa ac ymarferion sydd yn gwneud defnydd helaeth o sain, animeiddiad a fideo. Cynlluniwyd yr unedau i’w defnyddio gan athro neu athrawes ar unrhyw fath o fwrdd gwyn rhyngweithiol ond gellir gwneud defnydd helaeth o’r gwaith gyda thaflunydd yn unig. Part of a series of interactive units including whole class activities to introduce vocabulary and language patterns to those that are beginning to learn Welsh.Each resource contains five colourful activities and a plenary game to revise the contents of the package. Each activity includes a vocabulary and activities that make use of audio, animation and video. The unit has been designed to be used by a teacher on any type of interactive whiteboard but the work can be used to great effect using only a digital projector.

Uned 1 :Tŷ Y (De)

Un mewn cyfres o unedau rhyngweithiol i’w defnyddio o flaen y dosbarth i gyflwyno geirfa a phatrymau iaith i rai sydd yn dechrau dysgu Cymraeg. Mae’r uned yma yn cynnwys pum gweithgaredd lliwgar ac yn cloi gyda gêm bwrpasol i ymarfer yr hyn a ddysgwyd. Ym mhob gweithgaredd ceir geirfa ac ymarferion sydd yn gwneud defnydd helaeth o sain, animeiddiad a fideo. Cynlluniwyd yr unedau i’w defnyddio gan athro neu athrawes ar unrhyw fath o fwrdd gwyn rhyngweithiol ond gellir gwneud defnydd helaeth o’r gwaith gyda thaflunydd yn unig. Part of a series of interactive units including whole class activities to introduce vocabulary and language patterns to those that are beginning to learn Welsh.Each resource contains five colourful activities and a plenary game to revise the contents of the package. Each activity includes a vocabulary and activities that make use of audio, animation and video. The unit has been designed to be used by a teacher on any type of interactive whiteboard but the work can be used to great effect using only a digital projector.

Types of houses

Pwerbwynt syml. A simple powerpoint.

Teulu Y

Cyfres o weithgareddau dysgu sydd yn cynnwys sain y gellir eu defnyddio ar gyfer gwaith llafar gyda’r dosbarth cyfan (Prosiect Rhwydwaith AALl Powys). A series of learning activities which can be used for oral work with the whole class.

Tandem Hud, Y

Stori swynol mewn odl sy’n adrodd hynt Lowri Elen a Guto Eurig; efeilliaid ydynt sy’n cael hen feic yn anrheg pen-blwydd, ond buan y dônt i wybod taw tandem hudol ydyw sy’n gallu eu dwyn ar anturiaethau rhyfeddol… An enchanting story, told in rhyme, which describes the adventures of Lowri Elen and Guto Eurig, two twins who receive an old bike for a birthday present. However they soon discover that it is in fact a charmed tandem that can take them on adventures.

Stori Fawr (cyfres): Noson Ddychrynllyd

Llyfr mawr gyda lluniau lliwgar ac yn llawn deialog fyrlymus. Darperir geirfa ar gefn y llyfr ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Mae Popi, Bethan a Chloe yn hapus iawn achos mae nhw’n mynd i barti. Ond mae ffrind newydd yn mynd gyda nhw. Pwy? A large sized book with colourful pictures and lively dialogue. A list of vocabulary is provided for Welsh learners. Poppy, Bethan and Chloe are very happy as they’re going to a party. But a new friend goes with them. Who?

Stori Fawr (cyfres):Ann Iben

Llyfr mawr gyda lluniau lliwgar ac yn llawn deialog fyrlymus. Darperir geirfa ar gefn y llyfr ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Mae Ann yn anniben. Mae Ann yn flêr. Ond mae Ann yn dysgu rhywbeth pwysig iawn … A large sized book with colourful pictures and lively dialogue. A list of vocabulary is provided for Welsh learners. Ann is untidy. Ann is messy. But she soon learns something very important …

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.