Welsh in the Workplace

24 clip fideo wedi’i seilio ar y gweithle. 24 work-based video clips and exercises to improve your office Welsh.

TonIc Eto Cyfres – Mr Petras (Stori)

Un o gyfres o 4 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith Eto 1 i 5 ar gyfer disgyblion sy’n astudio Cymraeg ail iaith. A title in a series of 4 reading books to accompany Taith Iaith Eto 1 to 5, for pupils studying Welsh as a second language.

TonIc Cyfres 5 – Y Sifft Nos (Stori)

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith.A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

TonIc Cyfres 5 – Bethan am Byth (Stori)

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith. A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

TGAU : Cymraeg Ymarferol – Byd Gwaith

Dyma ddeunydd ar gyfer y cwrs TGAU Cymraeg Ymarferol, sef yr uned Byd Gwaith yn bennaf. Material for the GCSE Cymraeg Ymarferol course especially for the unit Byd Gwaith.

Pwy sy’n gweithio yma?

Gweithgaredd byd gwaith syml. A simple world of work activity.

People Who Help Us Wordsearch – Welsh

Chwilair. Wordsearch.

People Who Help Us

Gemau a fflachgardiau. Games and flashcards.

Llinynnau (Cyfres) – Jan

Un o gyfres o dair nofel ysgafn ar gyfer yr arddegau am griw o bobl ifanc yn mwynhau profiadau newydd ac yn wynebu problemau newydd, gyda geirfa addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 4. Mae bywyd Jan yn newid yn ddyddiol wedi iddi adael ysgol a ffrindiau, a dechrau gweithio. (ACCAC). One of a series of three novels for teenagers about young people enjoying new experiences and facing new problems, with an appropriate glossary for Key Stage 4 pupils. Jan’s life sees great changes when she bids goodbye to school and friends, and starts work. (ACCAC)

Hwylio ‘Mlaen – (Cyfres) – Cymry Wrth eu Gwaith

A volume with a vocabulary on each page for young people and adults who are learning Welsh about twelve Welsh men and women at work. Black-and-white photographs. Cyfrol gyda geirfa ar bob tudalen ar gyfer pobl ifanc ac oedolion sy’n dysgu Cymraeg yn rhoi cipolwg ar ddeuddeg o Gymry Cymraeg wrth eu gwaith. Ffotograffau du-a-gwyn.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.