Welsh clothes

Lluniau. Pictures.

Uned 4 :Ffasiwn (Gogledd)

Un mewn cyfres o unedau rhyngweithiol i’w defnyddio o flaen y dosbarth i gyflwyno geirfa a phatrymau iaith i rai sydd yn dechrau dysgu Cymraeg. Mae’r uned yma yn cynnwys pum gweithgaredd lliwgar ac yn cloi gyda gêm bwrpasol i ymarfer yr hyn a ddysgwyd. Ym mhob gweithgaredd ceir geirfa ac ymarferion sydd yn gwneud defnydd helaeth o sain, animeiddiad a fideo. Cynlluniwyd yr unedau i’w defnyddio gan athro neu athrawes ar unrhyw fath o fwrdd gwyn rhyngweithiol ond gellir gwneud defnydd helaeth o’r gwaith gyda thaflunydd yn unig. Part of a series of interactive units including whole class activities to introduce vocabulary and language patterns to those that are beginning to learn Welsh.Each resource contains five colourful activities and a plenary game to revise the contents of the package. Each activity includes a vocabulary and activities that make use of audio, animation and video. The unit has been designed to be used by a teacher on any type of interactive whiteboard but the work can be used to great effect using only a digital projector.

Uned 4 :Ffasiwn (De)

Un mewn cyfres o unedau rhyngweithiol i’w defnyddio o flaen y dosbarth i gyflwyno geirfa a phatrymau iaith i rai sydd yn dechrau dysgu Cymraeg. Mae’r uned yma yn cynnwys pum gweithgaredd lliwgar ac yn cloi gyda gêm bwrpasol i ymarfer yr hyn a ddysgwyd. Ym mhob gweithgaredd ceir geirfa ac ymarferion sydd yn gwneud defnydd helaeth o sain, animeiddiad a fideo. Cynlluniwyd yr unedau i’w defnyddio gan athro neu athrawes ar unrhyw fath o fwrdd gwyn rhyngweithiol ond gellir gwneud defnydd helaeth o’r gwaith gyda thaflunydd yn unig. Part of a series of interactive units including whole class activities to introduce vocabulary and language patterns to those that are beginning to learn Welsh.Each resource contains five colourful activities and a plenary game to revise the contents of the package. Each activity includes a vocabulary and activities that make use of audio, animation and video. The unit has been designed to be used by a teacher on any type of interactive whiteboard but the work can be used to great effect using only a digital projector.

TonIc Cyfres 4 – Edrych yn Dda

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith.A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

Taro Deuddeg (Cyfres) – Madlen

Addasiadau o bedwar hanesyn o Breuddwyd Madlen, am ferch yn ei harddegau yn symud i fyw o Lundain i Ogledd Cymru wedi i’w mam briodi gŵr newydd. Addas ar gyfer disgyblion Ail Iaith Cyfnodau Allweddol 3 a 4. Adaptations of four stories from Breuddwyd Madlen, relating the story of a young teenage girl who moves from London to live in North Wales following her mother’s marriage to a new husband. Suitable for Key Stage 3 and 4 Welsh-learners.

Powics Cyfres 3 – Huwcyn a Phrawf y Duwiau

Un o gyfres o lyfrau darllen ar ffurf cartŵn yn cynnwys geirfa, ar gyfer disgyblion ail iaith Cyfnodau Allweddol 3 a 4 y Cwricwlwm Cenedlaethol Cenedlaethol. Rhan o becyn 0000777617.One of a series of reading books in comic format and containing a vocabulary for pupils learning Welsh as a second language at Key Stages 3 and 4 of the National Curriculum. Available in pack 0000777617.

‘Oes gen ti’

Gweithlen dillad. A clothes worksheet.

Nofelau Nawr (cyfres): Tri Chynnig i Blodwen Jones

Trydedd dyddiadur llawn hiwmor Blodwen Jones, llyfrgellydd sy’n parhau i ddioddef sawl anffawd yn ei bywyd personol a phroffesiynol. Y gyfrol olaf yn y gyfres poblogaidd hon i ddysgwyr, yn cynnwys nodiadau a throednodiadau geirfaol defnyddiol. Dilyniant i Bywyd Blodwen Jones a Blodwen Jones a’r Aderyn Prin. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2003. The third amusing diary of librarian Blodwen Jones who continues to suffer many personal and professional misfortunes. The last in a popular series for Welsh Learners, with useful notes and glossary footnotes. A sequel to Bywyd Blodwen Jones and Blodwen Jones a’r Aderyn Prin. Reprint; first published in 2003.

Nofelau Nawr (cyfres) Coban Mair

Nofel gyfoes ar gyfer Dysgwyr yn trafod gwrthdaro teuluol a methiant un ferch ifanc i ymdopi â bywyd coleg. A contemporary novel for Welsh learners dealing with family frictions and a young girl’s failure to deal with college life.

Nofelau Nawr (cyfres) Clymau Ddoe

Nofel fer gyfoes yn adrodd hanes tridiau tyngedfennol yn hanes merch ifanc sy’n canfod cyfrinachau cymhleth am orffennol ei theulu a’i magwraeth, gyda geirfa fer ar waelod pob tudalen ar gyfer dysgwyr. A modern short novel relating the story of three fateful days in the life of a young girl who discovers complex secrets about her family’s past and upbringing, with a short glossary on each page for Welsh learners.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.