You Don’t Speak Welsh! – The Pleasure and Pain of Learning Welsh

Cofnod o ddydd i ddydd o boen a phleser dysgu Cymraeg ar gwrs Wlpan, gan Americanes o dras Cymreig. A day to day account of the pain and pleasure of learning Welsh on an Wlpan course, written by an American of Welsh descent.

Y Stafell Ddirgel: Canllaw Astudio Gomer

Canllaw gwerthfawr ar gyfer disgyblion sy’n astudio’r nofel Y Stafell Ddirgel ar gyfer eu harholiadau TGAU Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am y cefndir hanesyddol a chrefyddol, dadansoddiad manwl o themâu a chymeriadau, taith ac arddull, ynghyd ag ymarferion defnyddiol. 24 ffotograff du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf Rhagfyr 2001. A valuable guide for pupils studying the novel Y Stafell Ddirgel for their Welsh GCSE exams, comprising general information about the historical and religious background, a detailed analysis of themes and characters, language and style, together with useful exercises. 24 black-and-white photographs. First published December 2001.

Wonder Wales: Anthem Genedlaethol, Yr / National Anthem, The

Llyfryn darluniadol dwyieithog yn olrhain hanes cyfansoddi anthem genedlaethol Cymru gan bartneriaeth y tad a’r mab Evan a James James, ynghyd â straeon difyr eraill cysylltiedig â’r anthem, i ddarllenwyr o bob oed. 8 ffotograff lliw a 10 ffotograff du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn y flwyddyn 2000. A bilingual illustrated booklet tracing the story of composing the Welsh national anthem by the father and son partnership Evan and James James, together with other interesting stories relating to the anthem, for readers of all ages. 8 colour and 10 black-and-white photographs. First published in 2000.

Welsh Songs

Llyfryn hylaw yn cyflwyno 28 o ganeuon poblogaidd Cymraeg, yn alawon gwerin, caneuon cyfoes a’r anthem genedlaethol, ynghyd â chordiau gitâr a chyfieithiadau Saesneg. A handy booklet presenting 28 popular Welsh songs, being folk songs, modern songs and the Welsh national anthem, including guitar chords and English translations.

Trosiadau/Translations: Y Lôn Wen/The White Lane

Clasur o gyfrol hunangofiannol gan Kate Roberts wedi’i haddasu gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke. Yn unol â thraddodiad yr hunangofiant Cymraeg, cyflwyna Kate Roberts gymuned yn hytrach nag unigolyn i ni. Bydd y testun Cymraeg-Saesneg cyfochrog hwn yn swyno darllenwyr yng Nghymru a thu hwnt.A Welsh-language autobiographical classic by Kate Roberts, adapted by the National Poet of Wales, Gillian Clarke. In the tradition of the Welsh hunangofiant (autobiography), Kate Roberts introduces us to a community, rather than an individual. This parallel Welsh-English text will be a delight for readers in Wales and beyond.

Trosiadau / Translations: Gwaliadir / Walesland

Hanes ffwrdd-â-hi, yn cyflwyno techneg anghyffredin o olrhain hanes Cymreictod drwy fydr ac odl, gan Sais sydd wedi symud i Gymru. Cynhwysir cyfieithiad Cymraeg ochr-wrth-ochr gan yr awdur nodedig Caryl Lewis, sy’n ychwanegu dimensiwn gwahanol at y deunydd. A street-history, introducing the fascinating and unusual concept of tracing the history of Welshness through the medium of poetry, by an Englishman who has moved to Wales. Includes side-by-side translations into Welsh by prize-winning author Caryl Lewis, who gives an extra dimension to the material

Troeon: O’r Bannau i Fôr Hafren

Llyfr ffeithiol sy’n cyflwyno’r de-ddwyrain i ddysgwyr ar ffurf brawddegau syml a phwyntiau bwledi. A factual book presenting the south-east to learners in the form of simple sentences and bullet points.

Troeon: Set o 5 Llyfr Ffeithiol

Set o bum llyfr A5, 12 tudalen,  gyda lluniau lliw a thestun sy’n cyflwyno gwybodaeth a ffeithiau am rannau o Gymru. Y pum llyfr yn y gyfres ydy ‘Môn ac Eryri’, ‘Bro Clwyd a Dyfrdwy’, ‘O Fae Ceredigion i Glawdd Offa’, ‘O Dyddewi I Abertawe’ ac ‘O’r Bannau I Fôr Hafren’. Full set of 5 books with colour pictures and text presenting information and facts about areas of Wales. The five books are ‘Môn ac Eryri’, ‘Bro Clwyd a Dyfrdwy’, ‘O Fae Ceredigion i Glawdd Offa’, ‘O Dyddewi I Abertawe’ and ‘O’r Bannau I Fôr Hafren’.

Troeon: O Fae Ceredigion i Glawdd Offa

Llyfr ffeithiol sy’n cyflwyno’r Canolbarth i ddysgwyr ar ffurf brawddegau syml a phwyntiau bwledi. A factual book presenting mid-Wales to learners in the form of simple sentences and bullet points.

Troeon: Mon ac Eryri

Llyfr ffeithiol sy’n cyflwyno’r gogledd-orllewin i ddysgwyr ar ffurf brawddegau syml a phwyntiau bwledi. A factual book presenting the north-west to learners in the form of simple sentences and bullet points.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.