Wyt ti’n hoffi…? (Bwyd)

Pwerbwynt syml i gyflwyno hoffter. A simple animated PowerPoint that models the question ‘Wyt ti’n hoffi?’

Welsh vocabulary – Food

Taflenni gwaith. Worksheets

Welsh language – food game

Atgyfnerthu patrymau a geirfa. Consolidating langauge patterns of – oes gen ti .? Dw i eisiau…

Uned 2 :Bwyd (De)

Un mewn cyfres o unedau rhyngweithiol i’w defnyddio o flaen y dosbarth i gyflwyno geirfa a phatrymau iaith i rai sydd yn dechrau dysgu Cymraeg. Mae’r uned yma yn cynnwys pum gweithgaredd lliwgar ac yn cloi gyda gêm bwrpasol i ymarfer yr hyn a ddysgwyd. Ym mhob gweithgaredd ceir geirfa ac ymarferion sydd yn gwneud defnydd helaeth o sain, animeiddiad a fideo. Cynlluniwyd yr unedau i’w defnyddio gan athro neu athrawes ar unrhyw fath o fwrdd gwyn rhyngweithiol ond gellir gwneud defnydd helaeth o’r gwaith gyda thaflunydd yn unig. Part of a series of interactive units including whole class activities to introduce vocabulary and language patterns to those that are beginning to learn Welsh.Each resource contains five colourful activities and a plenary game to revise the contents of the package. Each activity includes a vocabulary and activities that make use of audio, animation and video. The unit has been designed to be used by a teacher on any type of interactive whiteboard but the work can be used to great effect using only a digital projector.

Uned 2 :Bwyd (Gogledd)

Un mewn cyfres o unedau rhyngweithiol i’w defnyddio o flaen y dosbarth i gyflwyno geirfa a phatrymau iaith i rai sydd yn dechrau dysgu Cymraeg. Mae’r uned yma yn cynnwys pum gweithgaredd lliwgar ac yn cloi gyda gêm bwrpasol i ymarfer yr hyn a ddysgwyd. Ym mhob gweithgaredd ceir geirfa ac ymarferion sydd yn gwneud defnydd helaeth o sain, animeiddiad a fideo. Cynlluniwyd yr unedau i’w defnyddio gan athro neu athrawes ar unrhyw fath o fwrdd gwyn rhyngweithiol ond gellir gwneud defnydd helaeth o’r gwaith gyda thaflunydd yn unig. Part of a series of interactive units including whole class activities to introduce vocabulary and language patterns to those that are beginning to learn Welsh.Each resource contains five colourful activities and a plenary game to revise the contents of the package. Each activity includes a vocabulary and activities that make use of audio, animation and video. The unit has been designed to be used by a teacher on any type of interactive whiteboard but the work can be used to great effect using only a digital projector.

Tywydd Y

Creu map tywydd. Creating a weather map.

Paent Gwlyb (cyfres) – Bwyd

Llyfrau yn y gyfres ddarllen ‘Paent Gwlyb’ . Ar gael yn unigol. Books in the series ‘Paent Gwlyb’. Available individually.

NSMW 2012 Get Traditional Worksheets – English & W

Taflenni gwaith. Worksheets

Llyfrau Lloerig (cyfres): Brechdanau Banana a Gwynt ar ôl Ffa

Casgliad difyr arall o gerddi doniol a lloerig yn ymwneud â bwyd gan bedwar ar bymtheg o feirdd, i blant o bob oed! Dilyniant gwych i’r gyfres o saith cyfrol a gychwynnodd gyda Briwsion yn y Clustiau. Another entertaining collection of loony poems about food by nineteen poets for children of all ages! An excellent companion to the series of seven volumes commencing with Briwsion yn y Clustiau.

Hwyl Drwy’r Flwyddyn (cyfres): Bwyd y Pasg (Llyfr Mawr)

Un o lyfrau’r gyfres ‘Hwyl Drwy’r Flwyddyn’, sef cyfres o lyfrau darllen lliwgar ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1 Ail Iaith. Llyfr yn llawn lluniau hyfryd yn disgrifio sut mae un teulu yn dathlu’r Pasg. A book in the ‘Hwyl Drwy’r Flwyddyn’ series of colourful reading books for Welsh (Second-language) KS1 pupils. The book, which is full of delightful pictures, describes how one family celebrates Easter.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.