Ysbyty Brynaber

Opera sebon ar-lein i ddysgwyr. An online soap for learners

Ynys hwyl a sbri

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc. Mae’r pecyn yn cynnwys caneuon a storiâu mp3 y gellir eu llwytho i lawr ynghyd a gweithgareddau rhyngweithiol sy’n ymdrin â datblygiad mathemategol, datblygiad creadigol a gwybodaeth a dealltwriaeth wrth hybu datblygiad yr iaith Gymraeg.A series of interactive activities based around a song and story to introduce new vocabulary and language patterns for young children. The resource pack includes downloadable mp3 songs and stories along with interactive activities to cover mathematical development, creative development and knowledge and understanding whilst promoting the development of Welsh language.

Yn Nwylo Terfysgwyr

Nofel fer gyffrous mewn Cymraeg syml am ferch ysgol sy’n mynd i Baris ar ei gwyliau, a’i chariad sy’n gwneud gwaith cyfrinachol iawn yn y fyddin. Darluniau du-a-gwyn. A short novel suitable for learners about a schoolgirl on holiday in Paris, and her boyfriend who is a soldier on a top secret missi on. Black-and-white illustrations.

Yn y Gwaed

Doedd dim croeso i neb yn Arllechwedd – dyna’r unig ffordd y gallai’r teulu geisio diogelu ei gyfrinachau. Nofel afaelgar a enillodd i’r awdur Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cwm Rhymni, 1990. Argraffiad newydd; cyhoeddwyd gyntaf yn 1990. No one is ever welcome in Arllechwedd – that is the only way that the family can safeguard its secret. A much-praised novel for adults and winner of the Daniel Owen Memorial Prize at the 1990 National Eisteddfod. New edition; first published in 1990

Ymarferion TGAU CBAC

Taflenni gwaith perhnasol i’r arholiad TGAU newydd. Relevant worksheets for the new GCSE exam

Ymunwch yn y Gân

Hanner cant o ganeuon poblogaidd i ddysgwyr. Dilyniant i’r gyfrol ’50 o Ganeuon i Ddysgwyr’. A volume of fifty popular songs for Welsh learners. A sequel to ’50 o Ganeuon i Ddysgwyr’.

Y Brenin Trachwantus

Stori liwgar yn cynnig moeswers am natur ddinistriol trachwant a hunanoldeb, rhan o raglen sy’n ceisio hybu plant ac athrawon i greu eu storïau dwyieithog ac amlgyfrwng eu hunain. A colourful story presenting a moral about the nature of greed and selfishness, part of a series which aims to urge pupils and teachers to create their own bilingual and multimedia stories.

Y Byd o’n Cwmpas (Ffeil Gweithgaredd)

Ffeil gweithgaredd i’w ddefnyddio wrth gyflwyno Cymraeg fel ail-iaith mewn cyd-destun galwedigaethol i fyfyrwyr TGAU a GNVQ galwedigaethol. An activities file to be used when introducing Welsh as a Second Language in a vocational context to GCSE and vocational GNVQ students

Wps!

Cyfrol liwgar o gerddi hwyliog a doniol i blant gan Dewi Pws, Bardd Plant Cymru 2010-2011. Casgliad o 17 o gerddi gwreiddiol gan y clown geiriau, wedi’u darlunio gan Eric Heyman. Mae’n wyllt, mae’n wallgo ac mae’n llawn sbort a sbri chwerthin plant! A colourful book of lively and humorous poems for children by Dewi Pws, the Welsh Children’s Laureate for 2010-2011. A collection of 17 original poems by the word clown, illustrated by Eric Heyman. It’s wild and mad and full of fun and the sound of laughing children!

Un Noson Dywyll

Adargraffiad o nofel antur yn adrodd hanes baban sy’n etifedd ystad ac yn cael ei guddio er mwyn ei warchod rhag ei ewythr creulon, gan nofelydd plant mwyaf poblogaidd Cymru. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1973. A new edition of an adventure novel relating the story of the baby heir of an estate being hidden so that he is protected from his cruel uncle, by Wales’s most popular children’s novelist. First published in 1973.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.