Welsh on the Wall

Poster deniadol a lliwgar sy’n cyflwyno’r Gymraeg mewn ffordd syml a chlir i ddysgwyr. Geirfa defnyddiol wedi’i gyflwyno mewn amrywiaeth o adrannau, gan gynnwys cyfieithiad o bob gair. Attractive and colourful poster that introduces Welsh simply and clearly and includes a translation of every word.

Tric a Chlic: Cam 4. Pytiau Pwerus

Cyflwyniad pwerbwynt ar CD-ROM camau 2 a 3. Stage 4 is a PowerPoint presentation, entitled ‘Pytiau Pwerus’ (Useful snippets), offering ideas on how to implement the Tric a Chlic in everyday learning. This PowerPoint can be found of Step 2 and 3’s Cd rom.

Tric a Chlic: Caneuon a Rapiau

CD o ganeuon syml a rapiau, gyda thaflen eiriau, i gynorthwyo plant bach i adnabod sain a ffurf llythrennau’r Wyddor Gymraeg. Mae’r caneuon yn rhan o gynllun ffoneg synthetig Tric a Chlic. A CD of simple songs and raps, with a word leaflet, to assist small children to recognise the sound and form of the letters of the Welsh Alphabet. The songs are part of the Tric a Chlic synthetic phonic scheme.

Tric a Chlic – Y Cynllun Cyflawn

Pecyn addysg Tric a Chlic. Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i’r Cyfnod Sylfaenol. The Tric a Chlic educational package. A progressive, systematic, phonic and synthetic scheme for the Foundation Phase.

Tric a Chlic: Cam 2 (Pecyn)

Pecyn addysg Tric a Chlic. Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i’r Cyfnod Sylfaen (Cam 2). A progressive and systematic synthetic phonic reading scheme for the Foundation Phase (Step 2).

Tric a Chlic: Cam 3

Pecyn addysg Tric a Chlic. Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i’r Cyfnod Sylfaen (Cam 3). A progressive and systematic synthetic phonic reading scheme for the Foundation Phase (Step 3).

Tric a Chlic – Set o Lyfrau – Cam 2

Llyfrau Cam 2 Tric a Chlic. Ceir chwe llyfr yng Ngham 2 (6 chopi o bob un). Gafr yn y tŷ, Mici a Mali, Cled y frân, Cnoc! Cnoc!, Ceri y clown, Band roc a rôl. A set of books for Tric a Chlic – Step 2, containing 6 copies of each of the 6 books in this Step.

Tric a Chlic – Set o Lyfrau – Cam 3

Llyfrau Cam 3 Tric a Chlic. Ceir 10 o lyfrau yng Ngham 3 (6 chopi o bob un). I’r ffair, Moi y ci, Beic newydd, Huw, Llio a llew y llygod, I’r dref, Carwyn y babi, Yn yr ardd, Ar lan y môr, Dylan Deinosor. A set of books for Tric a Chlic – Step 3, containing 6 copies of each of the 10 books in this Step.

Tric a Chlic – Set o Gardiau – Cam 2

Cardiau Cam 2 Tric a Chlic Ceir chwe set o gardiau fflach mewn pocedi plastig ynghyd â dwy seren. Six sets of flashcards in plastic pockets as well as two stars.

Tric a Chlic – Set o Gardiau – Cam 3

Cardiau Cam 3 Tric a Chlic Ceir chwe set o gardiau fflach mewn pocedi plastig ynghyd â dwy seren. Six sets of flashcards in plastic pockets as well as two stars.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.