Wps!

Cyfrol liwgar o gerddi hwyliog a doniol i blant gan Dewi Pws, Bardd Plant Cymru 2010-2011. Casgliad o 17 o gerddi gwreiddiol gan y clown geiriau, wedi’u darlunio gan Eric Heyman. Mae’n wyllt, mae’n wallgo ac mae’n llawn sbort a sbri chwerthin plant! A colourful book of lively and humorous poems for children by Dewi Pws, the Welsh Children’s Laureate for 2010-2011. A collection of 17 original poems by the word clown, illustrated by Eric Heyman. It’s wild and mad and full of fun and the sound of laughing children!

Welsh-English/English-Welsh Dictionary

Geiriadaur cyfoes, cyfansawdd, clir a chryno – geiriadur delfrydol ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg. A comprehensive and up-to-date, clear and compact Welsh-English, English-Welsh pocket dictionary for learners and speakers of Welsh, comprising over 20,000 words together with an appendix of irregular verbs

Welsh Phrases for Learners

Casgliad yn nhrefn yr wyddor o dermau, ymadroddion ac idiomau Saesneg-Cymraeg a Chymraeg-Saesneg ar gyfer dysgwyr y Gymraeg. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1997.A collection of alphabetically arranged English-Welsh and Welsh-English terms, phrases and idioms for Welsh learners. Reprint; first published in 1997.

Welsh for Parents

Dyma gwrs 3-CD i ddysgwyr sy’n dechrau dysgu Cymraeg (3 x CD 80 munud). Wedi ei ddylunio, ei brofi a’i sgwennu gan genhedlaeth o rieni. Pecyn cyflawn i’ch helpu i fod yn deulu ddwyieithog. Cewch hwyl yn dysgu gyda dau Gymro-Cymraeg yn nghysur eich cartref. Llyfr clir, hawdd i’w ddefnyddio, gyda’r atebion yn y cefn. Mae’r llyfr yn sefyll i fyny i hwyluso dod o hyd i’r testun yn gyflym – gallwch ei adael ar agor yn y gegin neu’r lolfa. This is a 3-CD course for beginners (3 x 80 minute CDs). Designed, tested and written by a generation of parents. A complete language-learning kit to help you start to become a bilingual family. Have fun practising with two Welsh first-language speakers in the comfort of your own home. Clear, easy-to-use practice book with all the answers in the back. Find-the-phrase-fast format – book stands upright in the kitchen or lounge.

Treigladur (Y) – A Check-List of Welsh Mutations (Argraffiad Newydd)

Argraffiad newydd o restr o eiriau Cymraeg sy’n achosi treiglad, a chrynodeb o’u prif reolau, ynghyd ag eglurhad o’r termau gramadegol a ddefnyddir. Cyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf ym 1993. A new edition of an alphabetical list of Welsh words that cause a mutation, and a summary of the main rules of mutation, together with an explanation of the grammatical terms used. First edition published in 1993.

Teach Yourself: Essential Welsh Grammar

Dyma gyflwyniad hawdd-ei-ddefnyddio hwn wedi’i gynllunio ar gyfer pawb sy’n dymuno astudio neu adolygu hanfodion gramadeg Cymraeg. Mae’r ymdriniaeth yn cyflwyno elfennau llafar a gramadeg yr iaith, a bydd yn gyfeirlyfr defnyddiol ar gyfer y rheiny sydd heb ddefnyddio’r iaith ers dyddiau ysgol yn ogystal â bod yn llyfr ymarfer gramadeg i ddechreuwyr. This user-friendly, jargon-free introduction is designed for all who wish to study or revise the essentials of Welsh grammar. The two-fold approach is both communicative and grammatical, aimed at those who have not used Welsh since their school days as a useful reference book to strengthen grammar knowledge and improve written skills, as well as those who are beginning to learn the language.

Teach Yourself: Complete Welsh (Book and 2 Audio CD)

Y cwrs cyflawn effeithiol a hwyliog ar gyfer dysgu Cymraeg yn cynnwys llyfr a chefnogaeth glywedol (2 CD 70 munud yr un sy’n gymhathol ag MP3 ac iPod). Mae’r pwyslais ar yr iaith fel y’i siaredir heddiw, a’r bwriad yw cynorthwyo dysgwyr i gyfathrebu gyda siaradwyr Cymraeg mewn sefyllfaoedd o ddydd-i-ddydd. Addas ar gyfer acenion de a gogledd Cymru. The complete course for a fun and effective way to learn Welsh comprising a book and audio support (2 x 70 minute CDs which are MP3 player and iPod compatible). The focus is on the language as it is spoken today, and the aim is to help learners to interact with Welsh speakers in day-to-day situations.

Street Welsh

Cyflwyniad yn cynnwys lluniau lliw-llawn i’r iaith Gymraeg a fydd yn gymorth i ddysgwyr ddeall y Gymraeg o’u cwmpas, ac i gynnal sgyrsiau sylfaenol gyda siaradwyr rhugl. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2006. A full colour illustrated introduction to basic Welsh that will help learners to understand the Welsh around them, and engage in simple conversations with Welsh speakers. Reprint; first published in 2006.

Street Welsh CD

CD i gydfynd a’r llyfryn. A CD accompanying the book.

Stori Sydyn (cyfres):Tacsi i Hunllef

Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Stori gyffrous yn dilyn helyntion Ffion, gyrwraig tacsi sy’n wynebu hunllef ar ôl i rai adael ei thacsi heb dalu, ac ar ôl i gorff marw ddod i’r fei … Dilyniant i’r nofel Tacsi i’r Tywyllwch. A title in the short and fast-paced series Quick Reads

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.