Welsh Learner’s Dictionary, The / Geiriadur y Dysgwyr

Geiriadur Cymraeg-Saesneg, Saesneg-Cymraeg delfrydol ar gyfer dysgwyr dosbarth nos ac ysgol yn ogystal ag ymwelwyr, yn cynnwys dros 20,000 o eiriau ac ymadroddion, esboniadau ar ynganu, treigladau a gramadeg, geiriau yn eu cyd-destun ac enwau lleoedd. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1998. A Welsh-English, English-Welsh dictionary for Welsh learners, ideal for evening classes, schools and tourists, comprising over 20,000 words and phrases, pronunciations, mutations and grammatical explanations, words in context and place-names. First published in 1998.

Welsh Learner’s Dictionary, The / Geiriadur y Dysgwyr

Geiriadur Cymraeg-Saesneg, Saesneg-Cymraeg delfrydol ar gyfer dysgwyr dosbarth nos ac ysgol yn ogystal ag ymwelwyr, yn cynnwys dros 20,000 o eiriau ac ymadroddion, esboniadau ar ynganu, treigladau a gramadeg, geiriau yn eu cyd-destun ac enwau lleoedd. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1998.A Welsh-English, English-Welsh dictionary for Welsh learners, ideal for evening classes, schools and tourists, comprising over 20,000 words and phrases, pronunciations, mutations and grammatical explanations, words in context and place-names. First published in 1998.

Welsh in a Year

Dysgwch Gymraeg mewn blwyddyn! Ydy, mae’n bosibl! Dyma wnaeth Jen Llywelyn – tra’n gweithio llawn amser ac astudio hanes. Mae’n rhannu ei phrofiadau personol ac yn rhoi ei chyngor ar sut i ddysgu yn eich fordd eich hun. Mae’r llyfr yn llawn cyngor ymarferol – ond hefyd yn llawn ysbrydoliaeth. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mai 2007. Learn Welsh in just one year! Yes, it’s possible! That’s what Jen Llywelyn did – while holding down a job and studying history. In this book, she shares her personal experiences and tips to help you to learn in your own way. It’s full of practical advice – but also inspirational. You can do it too! Reprint; first published in 2007.

Trosiadau/Translations: Y Lôn Wen/The White Lane

Clasur o gyfrol hunangofiannol gan Kate Roberts wedi’i haddasu gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke. Yn unol â thraddodiad yr hunangofiant Cymraeg, cyflwyna Kate Roberts gymuned yn hytrach nag unigolyn i ni. Bydd y testun Cymraeg-Saesneg cyfochrog hwn yn swyno darllenwyr yng Nghymru a thu hwnt.A Welsh-language autobiographical classic by Kate Roberts, adapted by the National Poet of Wales, Gillian Clarke. In the tradition of the Welsh hunangofiant (autobiography), Kate Roberts introduces us to a community, rather than an individual. This parallel Welsh-English text will be a delight for readers in Wales and beyond.

Tipyn O’n Hanes: Stori’r Gymraeg

Cipolwg difyr ar wreiddiau a hanes y mwyaf bywiog o’r ieithoedd Celtaidd. Ceir yn y gyfrol benodau ar wreiddiau’r iaith, Cymraeg cynnar, Cymraeg canoloesol, y Ddeddf Uno, y Beibl, y Chwyldro Diwydiannol, Brad y Llyfrau Gleision, yr ugeinfed ganrif ac ymgyrchu dros yr iaith, bywyd diwylliannol, a mwy. An informed and entertaining glance at the origins and history of the Welsh language. It includes chapters detailing its early days to medieval Welsh, the Act of Union, translating the Bible, the Industrial Revolution, the 1847 Report into the State of Education in Wales, the language campaigns of the twentieth century, the cultural life, and much more.

Te yn y Grug

Nifer o storiau am blant (ond nid i blant) yn byw ar lechweddau mynyddoedd sir Gaernarfon yn nhro’r ugeinfed ganrif. Plant naturiol ydynt a chyfyng eu byd, yn derbyn caredigrwydd a chreulondeb, yn greulon a charedig eu hunain, yn gweddïo ac yn rhegi bob yn ail. Trwy feddyliau a siarad y plant cawn gip clir a chynnil ar eu rhieni a phobl eraill yr ardal. Argraffiad newydd. Eight stories focusing on a girl’s childhood in the slate-quarrying district of Nantlle in North Wales by the foremost Welsh storywriter of the twentieth century. First published in 1959. Reprint of the Gwasg Gee 2004 edition; ISBN 9781904554011.

Talk Business Welsh (CD-ROM)

Cwrs EuroTalk ar gyfer y rhai sy’n dysgu Cymraeg ac eisiau defnyddio’r iaith yn y gweithle. Mae’r CD -ROM yn addas ar gyfer cyfrifiaduron Windows (2000/ME/XP/Vista) a Mac (OS X 10.3 neu’n ddiweddarach). An EuroTalk course for Welsh learners. Aimed at people who already know the basics, wanting to succeed in business through the medium of Welsh. The CD-ROM is compatible with Windows (2000/ME/XP/Vista) and Mac (OS X 10.3 or later).

Stori Sydyn (cyfres):Peter Moore – Y Gwaethaf o’r Gwaethaf

Llyfr yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Hanes un o lofruddwyr gwaethaf Cymru – Peter Moore, y dyn mewn du. Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys manylion un o’r achosion enwocaf o gamweinyddu cyfiawnder yng Nghymru – achos Lynnette White. A book in the short and fast-paced series Quick Reads. A biography of one of Wales’s worst murderers – Peter Moore, the man in black. This book also includes details about Lynnette White’s murder, one of the best-known cases of misconduct of justice in Wales.

Stori Sydyn (cyfres):Rhwyd Y

Nofel yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Nofel am ymgais gŵr priod i fyw ei ffantasïau, gan drefnu cyfarfodydd dirgel gyda rhesaid o ferched drwy gyfrwng y rhyngrwyd. Ond drwy ei gysylltiad â’i ffrindiau a’i deulu, mae’r rhwyd yn cau amdano mewn modd sydyn ac annisgwyl. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn Chwefror 2007. A novel in the short and fast-paced series Quick Reads. A novel about a married man’s fantasies as he arranges secret meetings with women over the internet. But gradually, through his connections with friends and family, the net suddenly closes in on him. Reprint; first published in February 2007.

Stori Sydyn (cyfres):Operation Julie

Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Cyflwyniad i un o rwydweithiau cyffuriau mwya’r byd a oedd ar waith yng nghanolbarth Cymru yng nghanol y 70au. Mewn labordy anial ar bwys Tregaron cynhyrchwyd gwerth miliynnau o bunnau o LSD pur – labordy a arweiniodd at un o’r achosion troseddol mwyaf diddorol a chwedlonol erioed. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Chwefror 2008. A title in the short and fast-paced series Quick Reads. An introduction to the history of one of the world’s biggest drugs networks that was active in mid Wales in the mid 1970s. In a rural laboratory near Tregaron pure LSD valued at millions of pounds was produced and seized; this lead to an interesting and legendary criminal case. Reprint; first published February 2008.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.