William Jones

Talfyriad gan Basil Davies o nofel T. Rowland Hughes. Arwel Gruffydd sy’n darllen. Pecyn 4 CD yn gwerthu am bris 1 CD! CD1: Ar ôl, Diwrnod i’r brenin, Amynedd, Golden Streak, CD2: Deud gwd-bei, Anhunedd, Y Nefoedd, dyma le!, Sabath, CD3: Sowthman, O Fryn Glo – I Fryn Glo, Dau actor, CD4: Un actor, Un gawr, Pobol ryfadd, Pen y bwrdd. An adaptation by Basil Davies of the novel by T. Rowland Hughes. Arwel Gruffydd narrates. 4 CD pack retailing at the usual price for 1 CD! CD1: Ar ôl, Diwrnod i’r brenin, Amynedd, Golden Streak, CD2: Deud gwd-bei, Anhunedd, Y Nefoedd, dyma le!, Sabath, CD3: Sowthman, O Fryn Glo – I Fryn Glo, Dau actor, CD4: Un actor, Un gawr, Pobol ryfadd, Pen y bwrdd.

Welsh Learner’s Dictionary The, Geiriadur y Dysgwyr

Mae’r geiriadur yn cynnwys 20,000 o eiriau ac ymadroddion ac mae modd mynd at y wybodaeth yn hawdd. Adnawdd pwysig ar gyfer dysgwyr ar y lefelau isaf. A Welsh-English, English-Welsh dictionary for Welsh learners, ideal for evening classes, schools and tourists, comprising over 20,000 words and phrases, pronunciations, mutations and grammatical explanations, words in context and place-names. First published in 1998.

Welsh Learner’s Dictionary The (Pocket / Poced)

Argraffiad newydd, bychan, o eiriadur i Ddysgwyr Cymraeg gan diwtor oedolion cydnabyddedig, yn cynnwys 10,000 o eiriau a dywediadau Cymraeg a chanllawiau ynganu; ar gyfer dosbarthiadau nos, ysgolion ac ymwelwyr sy’n dymuno deall, siarad neu ysgrifennu Cymraeg bob-dydd. Cyhoeddwyd gyntaf Chwefror 2002. A new, mini edition of the Welsh Learner’s Dictionary by a renowned tutor of the Welsh Language among adult learners, comprising 10,000 Welsh words and phrases and pronunciation guidelines for use in evening classes and schools, and by tourists wishing to understand, speak or write everyday Welsh. First published in February 2002.

Welsh English Dictionary (Pvc)

Geiriadur cryno Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg yn cynnwys dros 20,000 o brif-eiriau. Mae tua thraean y llyfr yn cynnwys atodiad cynhwysfawr ar ramadeg a defnydd yr iaith, yn ogystal ag ymadroddion defnyddiol. A compact Welsh-English / English-Welsh dictionary including over 20,000 headwords. Approx. a third of the book is the appendix which contains sections on grammar and usage, together with useful phrases.

Welsh Academy English-Welsh Dictionary, The / Geiriadur yr Academi

Y geiriadur Saesneg-Cymraeg mwyaf cynhwysfawr erioed yn cynnwys cyfystyron, dyfyniadau eglurhaol, priod-ddulliau, termau arbenigol a thechnegol ac ati ynghyd â disgrifiad gramadegol cryno o’r iaith. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1995. Argraffiad gyda diwygiadau ac ychwanegiadau. The most comprehensive English-Welsh dictionary ever compiled including synonyms, illustrative quotations, idioms, specialist and technical terms etc. together with a concise morphology of the Welsh language. First published in 1995. An edition with amendments and additions.

Trosiadau / Translations: Gwaliadir / Walesland

Hanes ffwrdd-â-hi, yn cyflwyno techneg anghyffredin o olrhain hanes Cymreictod drwy fydr ac odl, gan Sais sydd wedi symud i Gymru. Cynhwysir cyfieithiad Cymraeg ochr-wrth-ochr gan yr awdur nodedig Caryl Lewis, sy’n ychwanegu dimensiwn gwahanol at y deunydd. A street-history, introducing the fascinating and unusual concept of tracing the history of Welshness through the medium of poetry, by an Englishman who has moved to Wales. Includes side-by-side translations into Welsh by prize-winning author Caryl Lewis, who gives an extra dimension to the material

TonIc (Cyfres) Taith Ffaith 2

Yn cynnwys pedair gyfrol: Taith Ffaith 2, Ffon Lowri, Byd y Paranormal, Gorila! a Robotiaid. Including four volumes:Taith Ffaith 1, Dannedd! a Dramâu Eraill, Y Carnifal!, Mynd i’r Clwb a Storïau Eraill.

TonIc (Cyfres) Taith Ffaith 3

Yn cynnwys pedair cyfrol: Taith Ffaith 3, Dim Diwedd Trist, Ar y Beic i Ewrop, Helpwr Huw. Including four volumes: Taith Ffaith 3, Dim Diwedd Trist, Ar y Beic i Ewrop, Helpwr Huw. Yn cynnwys pedair cyfrol: Taith Ffaith 3, Dim Diwedd Trist, Ar y Beic i Ewrop, Helpwr Huw.

TonIc (Cyfres) Taith Ffaith 1

Yn cynnwys y pedair gyfrol: Taith Ffaith 1, Dannedd! a Dramâu Eraill, Y Carnifal!, Mynd i’r Clwb a Storïau Eraill. Including four volumes: Taith Ffaith 1, Dannedd! a Dramau Eraill, Y Carnifal!, Mynd i’r Clwb a Storiau Eraill.

Termiadur (Y)

Adnodd defnyddiol a gwerthfawr sy’n amcanu safoni termau technegol Cymraeg, er mwyn sicrhau cysondeb ar draws y Cyfnodau Allweddol, a holl bynciau’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Ymestyniad a diweddariad o’r Termiadur Ysgol (1998) ydyw, ac mae nawr yn cynnwys geirfa ar gyfer pynciau myfyrwyr 16-19 oed, gan gynnwys meysydd galwedigaethol. Amgaeir CD-ROM. A useful and valuable resource book, being a standardized terminology of technical terms in Welsh, aimed at ensuring consistency across all Key Stages and subjects in the National Curriculum. This volume is an amended and updated version of Y Termiadur Ysgol(1998) and now contains vocabulary for subjects taken by 16-19 year olds, including vocational. With free CD-ROM.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.