Welsh Roots and Branches/Gwreiddiadur Cymreig

Cyhoeddiad newydd o’r gyfrol bwysig sy’n darparu dull rhwydd a gwreiddiol i alluogi dysgwyr i gynyddu eu geirfa Gymraeg drwy gyfrwng gwreiddeiriau’r iaith. Trefnir y gyfrol yn rhesymegol yn ol trefn yr wyddor. A new paper-back edition of this acclaimed volume which provides an innovative approach to the problem of acquiring an easily assimilated Welsh vocabulary through the root structure of the language. Set out logically in alphabetical order.

Welcome to Welsh

Cwrs Cymraeg 15-rhan mewn un llyfr, yn defnyddio cartwnau, gramadeg, ymarferion, trafodaethau a geirfa. Dechrau da i’r dysgwr uchelgeisiol. Mae CD ar gael i gyd-fynd a’r llyfr. A complete 15-part course in one book, using photo-strip cartoons; with grammar, exercises, conversations and vocabulary. A good start for the more ambitious learner. A CD is sold separately.

Welcome to Welsh

Casét sy’n cyd-fynd â llyfr i gynnig cwrs cyflawn i’r rhai sy’n dysgu Cymraeg, gan ddefnyddio cartwnau; gyda gramadeg, ymarferion, sgyrsiau a geirfa. A cassette which accompanies the book, to provide a complete 15- part course in one book, using photo-strip cartoons; with grammar, exercises, conversations and vocabulary. A good start for the more ambitious learner.

Welcome to Welsh

Dau CD sy’n gydymaith i Welcome to Welsh, y cwrs dysgu Cymraeg. Gellir gwrando ar y cryno-ddisgiau gyda’r llyfrau neu hebddynt, er mwyn perffeithio ynganiad y geiriau a dealltwriaeth y dysgwr o’r iaith Gymraeg. This is a 2-CD set to accompany “Welcome to Welsh”, the popular and user-friendly Welsh course. Listen to the CDs, either with or without the book, to perfect your pronunciation and your understanding of the Welsh language. Start your journey of discovery into one of the oldest and livliest national languages in Europe today. Heini Gruffudd, the author, has published a dozen books for Welsh learners and is an authority on language planning and Welsh language education.

Tipyn o Gês: Tân yn y Jyngl (Fformat A5)

Llyfr stori lliwgar, maint A5, am drafferthion Dafydd y ddraig ac ymdrechion anifeiliaid y jyngl i’w helpu; ar gael hefyd fel rhan o becyn, rhif 1856448428. A colourful, A5-sized storybook about Dafydd the dragon’s problems and the jungle animals’ attempts to help; also available as part of a pack, ISBN: 1856448428.

Tipyn o Gês: Tân yn y Jyngl (Fformat A4)

Llyfr stori lliwgar, maint A4, am drafferthion Dafydd y ddraig ac ymdrechion anifeiliaid y jyngl i’w helpu; ar gael hefyd fel rhan o becyn, rhif 1856448428. A colourful, A4-sized storybook about Dafydd the dragon’s problems and the jungle animals’ attempt

Tipyn o Gês: Tân yn y Jyngl (Fformat A4)

Llyfr stori lliwgar, maint A4, am drafferthion Dafydd y ddraig ac ymdrechion anifeiliaid y jyngl i’w helpu; ar gael hefyd fel rhan o becyn, rhif 1856448428. A colourful, A4-sized storybook about Dafydd the dragon’s problems and the jungle animals’ attempts to help; also available as part of a pack, ISBN: 1856448428.

Tipyn o Gês: Neli Neidr (Fformat A4)

Llyfr stori lliwgar, maint A4, am Neli y Neidr a’i ffrindiau; ar gael hefyd fel rhan o becyn, rhif 1856448401. A colourful, A4-sized storybook about Neli the snake and her friends; also available as part of a pack, ISBN: 1856448401.

Tipyn o Gês: Cês 6 – Anrheg Twm a Tam

Llyfr stori lliwgar, maint A5, am efeilliaid llawn dychymyg; ar gael hefyd fel rhan o becyn, rhif 1856448460. A colourful, A5-sized storybook about a pair of twins with a lively imagination; also available as part of a pack, ISBN: 1856448460.

Tipyn o Gês: Cês 6 – Anrheg Twm a Tam (Cês)

Cês yn cynnwys llyfr stori gyffrous a lliwgar, ynghyd â theganau, pypedau, gêm fwrdd, llyfr gwybodaeth, CD a llawlyfr athrawon dwyieithog ar gyfer digyblion meithrin a phlant Cyfnod Allweddol 1 . An educational case comprising of a colourful storybook, toys, puppets, a board game, information book, CD and bilingual teachers ‘ handbook for nursery children and Key Stage 1 pupils.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.