Wonder Wales: Anthem Genedlaethol, Yr / National Anthem, The

Llyfryn darluniadol dwyieithog yn olrhain hanes cyfansoddi anthem genedlaethol Cymru gan bartneriaeth y tad a’r mab Evan a James James, ynghyd â straeon difyr eraill cysylltiedig â’r anthem, i ddarllenwyr o bob oed. 8 ffotograff lliw a 10 ffotograff du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn y flwyddyn 2000. A bilingual illustrated booklet tracing the story of composing the Welsh national anthem by the father and son partnership Evan and James James, together with other interesting stories relating to the anthem, for readers of all ages. 8 colour and 10 black-and-white photographs. First published in 2000.

Welsh Rules A Welsh Grammar for Learners

Canllaw cynhwysfawr a defnyddiol i ddysgwyr. A truly comprehensive and genuinely useful Welsh grammar devised especially for learners.

Welsh Rules Exercises

Cyfrol o 2,000 o ymarferion defnyddiol i ddysgwyr yr iaith Gymraeg y gellir ei ddefnyddio gyda’r gyfrol Welsh Rules: A Welsh Grammar for Learners neu ar ei ben ei hun, ynghyd ag adran atebion. A volume of 2,000 useful exercises for Welsh language learners which can be used either in conjunction with the volume Welsh Rules: A Welsh Grammar for Learners or on its own, including an answers section.

United

Nofel fer ar gyfer disgyblion ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 am anturiaethau dau fachgen sydd mewn trwbwl yn yr ysgol byth a beunydd. (ACCAC). Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym 1996 gyda chefnogaeth ACCAC fel rhan o Gyfres y Dolffin.A short novel for Welsh learners in Key Stages 3 and 4 about the adventures of two boys who are constantly in trouble at school. (ACCAC). First published in 1996 as part of the Cyfres y Dolffin series.

Tocyn Lwcus

Casgliad o wyth stori fer ddifyr gyda thro yn y gynffon, o waith awdur poblogaidd, yn cynnwys geirfa ddefnyddiol ar gyfer dysgwyr. A collection of eight entertaining short stories with a twist in the tail, by a popular author, including a useful glossary for Welsh learners.

Teach Yourself: Complete Welsh (Book and 2 Audio Cassettes)

Pecyn addysgiadol defnyddiol, sef cwrs cyflawn i rai sy’n dymuno deall, siarad ac ysgrifennu Cymraeg, yn cynnwys llyfr cwrs cynhwysfawr yn cyflwyno gramadeg ac ynganiad Cymraeg, unedau’n delio â sefyllfaoedd bob-dydd, ymarferion a geirfa, a dau gasét ategol 60 munud yr un. A useful educational pack, being a complete course in understanding, speaking and writing Welsh, comprising a comprehensive coursebook introducing Welsh grammar and pronunciation, units dealing with everyday situations, exercises and vocabulary, together with two accompanying 60 minute cassettes .

Teach Yourself Welsh Double Cassette New Edition

Pecyn o ddau gasét mewn cwrs dysgu Cymraeg cyfoes i oedolion yn cynnwys dros 120 munud o ddeunydd gwrando. Mae set yn cynnwys y llyfr a chasétiau ar gael. A double cassette pack in a comprehensive and clearly structured introductory Welsh course providing over 120 minutes of listening material. A set including a book and the cassette is available

Teach Yourself: Complete Welsh (2 Audio Cassettes)

Pecyn o ddau gasét mewn cwrs dysgu Cymraeg cyfoes i oedolion yn cynnwys dros 120 munud o ddeunydd gwrando. Mae set yn cynnwys y llyfr a chasétiau ar gael. A double cassette pack in a comprehensive and clearly structured introductory Welsh course providing over 120 minutes of listening material. A set including a book and the cassette is available.

Teach Yourself Welsh Book & Double Cassette Set

Pecyn addysgiadol defnyddiol, sef cwrs cyflawn i rai sy’n dymuno deall, siarad ac ysgrifennu Cymraeg, yn cynnwys llyfr cwrs cynhwysfawr yn cyflwyno gramadeg ac ynganiad Cymraeg, unedau’n delio â sefyllfaoedd bob-dydd, ymarferion a geirfa, a dau gasét ategol 60 munud yr un. A useful educational pack, being a complete course in understanding, speaking and writing Welsh, comprising a comprehensive coursebook introducing Welsh grammar and pronunciation, units dealing with everyday situations, exercises and vocabulary, together with two accompanying 60 minute cassettes .

Talk Now! Learn Welsh, Essential Words and Phrases for Absolute Beginners (CD-ROM)

CD-ROM amlgyfrwng i ddysgu Cymraeg mewn ffordd hwyliog, ar gyfer teithwyr, ymwelwyr â Chymru, pobl fusnes, plant myfyrwyr a teuluoedd. Adnodd anhepgor ar gyfer unrhyw un sy’n dysgu’r iaith Gymraeg. Addas ar gyfer Windows ac Apple Macintosh. Talk Now! is the world’s best selling language learning CD-ROM series for beginners, used by more than eight million people to date. It’s ideal for travellers, holiday makers, business people, school children, students and families. Anyone beginning to learn Welsh will find the disc indispensable. Suitable for Windows and Apple Macintosh.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.