You Don’t Speak Welsh! – The Pleasure and Pain of Learning Welsh

Cofnod o ddydd i ddydd o boen a phleser dysgu Cymraeg ar gwrs Wlpan, gan Americanes o dras Cymreig. A day to day account of the pain and pleasure of learning Welsh on an Wlpan course, written by an American of Welsh descent.

Usborne Internet-Linked Welsh for Beginners (Audio CD Set)

Pecyn gwerthfawr yn cynnwys arweinlyfr diwygiedig bywiog wedi ei ddarlunio’n ddifyr a CD i gyd-fynd â’r testun i gynorthwyo Dysgwyr Cymraeg, yn ddechreuwyr pur neu’n ddysgwyr sy’n dymuno gwella eu Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth am safleoedd defnyddiol ar y We. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1989. A valuable pack comprising a lively and humourously illustrated revised guide and a complementary CD for Welsh language beginners and anyone wishing to improve their Welsh, including information about useful Web sites. First published in 1989.

Trosiadau / Translations: Triptych

Nofel ar ffurf dyddiadur gŵr sy’n cofnodi uchafbwyntiau ei fywyd wrth geisio dod i delerau â’r wybodaeth ei fod yn marw o gancr, yn cynnwys fersiynau cyfochrog Cymraeg a Saesneg o’r gwaith a enillodd i’r awdur Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1977. The diary of a man who records the highlights of his life as he tries to come to terms with the knowledge that he is dying of cancer, comprising parallel Welsh and English versions of the work which won for the author the prose Medal of the Caernarfon National Eisteddfod 1977.

Troeon – Adnoddau Cymraeg Ail Iaith Cyfnod Allweddol 2/Key Stage 2 Welsh Second Language Resources

Pecyn adnodd gwerthfawr ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 sy’n dysgu’r Gymraeg fel Ail Iaith, yn cynnwys copïau o bum llyfr stori difyr a lliwgar a phum llyfr ffeithiol gyda llyfrau mawr a chasetiau sain i gyd-fynd â hwy, cardiau gweithgareddau a thaflenni gwaith heriol, mapiau a gêmau bwrdd a chardiau iaith, ynghyd â chanllaw hanfodol i athrawon. A valuable resource pack for Key Stage 2 pupils who are learning Welsh as a Second Language, comprising copies of five colourful and entertaining story books and five factual books with corresponding giant size books and audio cassettes, challenging activity cards and work sheets, maps and language board and card games, together with an essential teacher’s guide.

Six Thousand Welsh Words – A Comprehensive Basic Vocabulary

Geirfa gynhwysfawr o Gymraeg cyfoes wedi ei threfnu’n ugain rhestr o dan benawdau sy’n ymwneud ag amrywiol agweddau ar fywyd modern ac yn cynnwys ffurfiau idiomatig, domestig a thafodieithol. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1995. A comprehensive vocabulary of modern Welsh divided into twenty lists according to subject matter covering the whole spectrum of modern life and including idiomatic, domestic and slang forms. First published in 1995.

Siwan

Wythfed argraffiad o’r ddrama glasurol am Siwan, brenhines Llywelyn Fawr, gan un o ddramodwyr pwysicaf Cymru yn yr 20fed ganrif, ynghyd â 14 o gerddi. The eighth edition of the classic drama about Siwan, Llywelyn Fawr’s queen, by one of Wales’s most important playwrights of the 20th century, together with 14 poems.

Sbectol Inc – Casgliad o Gerddi

Detholiad o farddoniaeth ar gyfer yr arddegau sy’n arddangos cyfoeth ein traddodiad ochr yn ochr â cherddi newydd. Darluniau a ffotograffau trawiadol du-a-gwyn a lliw. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1995. Enillydd gwobr Tir na n-Og. An anthology of Welsh poetry for teenagers, which displays the wealth of our tradition alongside contemporary poems. Black-and-white and colour photographs and illustrations. First published in 1995. Tir na n-Og Award winner.

Rhywbeth i Bawb

Casgliad amrywiol o un ar ddeg o straeon byrion gyda thro annisgwyl yn y gynffon, ar gyfer dysgwyr, yn cynnwys geirfa fer ar ddiwedd pob stori. A collection of eleven diverse twist-in-the-tail short stories, for Welsh learners, including a short glossary for each story.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg: Agweddau ar Addysgu’r Gymraeg Cyfnod Allweddol 2 – Codi Safonau Llythrennedd (Datblygu Gwaith Trafod Mwen Grwp)

Llyfrynnau i’w defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant mewn-swydd. Booklets for in-service training.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg: Codi Safonau Llythrennedd – Datblygu Sgiliau Darllen: Agweddau ar Addysgu Cymraeg Ail Iaith Cyfnodau Allweddol 1 a 2.

Llyfrynnau i’w defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant mewn-swydd. Booklets for in-service training.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.