Y Brenin Trachwantus

Stori liwgar yn cynnig moeswers am natur ddinistriol trachwant a hunanoldeb, rhan o raglen sy’n ceisio hybu plant ac athrawon i greu eu storïau dwyieithog ac amlgyfrwng eu hunain. A colourful story presenting a moral about the nature of greed and selfishness, part of a series which aims to urge pupils and teachers to create their own bilingual and multimedia stories.

World Talk Welsh (CD-ROM)

CD-ROM difyr ac addysgiadol i ddysgwyr y Gymraeg sy’n dymuno gwella eu sgiliau gwrando a siarad yn yr iaith, yn cynnwys cwis teledu, gêmau iaith, ymarferion arddweud, cyfle i recordio gwaith llafar a thaflenni gwaith defnyddiol, ar gyfer myfyrwyr lefel canolradd o bob oed. An entertaining and educational CD-ROM for Welsh Learners wishing to improve their listening and speaking skills in the language, comprising a TV quiz, language games, dictation practice, an opportunity for recording aural work and useful printable worksheets, for intermediate level students of all ages.

Vocabulary Builder Welsh

Ar gyfer plant 4-12 oed. Meddalwedd syml a hawdd ei ddefnyddio. Vocabulary Builder Welsh is designed for children aged 4-12. It’s a simple piece of educational software that they’ll find easy to use. It’s fun, engaging and encouraging – even for children who are easily distracted.

Trip yr Ysgol

Nofel fer mewn Cymraeg syml yn adrodd helyntion criw o ddisgyblion ysgol ar daith i Sbaen, taith nad yw’n ddidrafferth o bell ffordd. Darluniau du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1992.

Termiadur Ysgol Y

CDRoM a noddir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer darparu termau safonol yn y byd addysg. A CDRoM sponsored by WAG which provides standard educational terminology.

Taro Deuddeg (Cyfres) – Rhys, Ifs, Spikey a’r Criw 1

Addasiadau o bedwar hanesyn o Pam Fi Duw? am grwp o ffrindiau yn Ysgol Glynrhedyn. Addas ar gyfer disgyblion Ail Iaith Cyfnodau Allweddol 3 a 4. Adaptations of four stories from Pam Fi Duw?, relating the story of a group of school friends in Ysgol Glynrhedyn. Suitable for Key Stage 3 and 4 Welsh-learners.

Taro Deuddeg (Cyfres) – Rhys, Ifs, Spikey a’r Criw 2

Addasiadau o bedwar hanesyn o Pam Fi Duw? am grwp o ffrindiau yn Ysgol Glynrhedyn. Addas ar gyfer disgyblion Ail Iaith Cyfnodau Allweddol 3 a 4. Adaptations of four stories from Pam Fi Duw?, relating the story of a group of school friends in Ysgol Glynrhedyn. Suitable for Key Stage 3 and 4 Welsh-learners.

Taro Deuddeg (Cyfres) – Dingo

Addasiad o United!, stori am ddau lanc drygionus sy’n manteisio ar bob cyfle i ddrwgweithredu yn yr ysgol, gan dderbyn y gosb o gael eu rhwystro rhag mynd ar drip sgïo’r ysgol. Addas ar gyfer disgyblion Ail Iaith cyfnodau Allweddol 3 a 4. An adaptation of United!, a story about two mischievous teenagers who look for every opportunity to do wrong at school, and who are punished by being prevented from going on the school skiing trip. Suitable for Key Stage 3 and 4 Welsh-learners.

Taro Deuddeg (Cyfres) – Jabas Jones

Addasiadau o bedwar hanesyn o Jabas, yn adrodd am lanc ifanc a’i ffrindiau yn canfod smyglwyr cyffuriau, a’r troeon trwstan a ddaw i’w rhan mewn parti, ac ar ddêt ac ar derfyn tymor ysgol. Addas ar gyfer disgyblion Ail Iaith cyfnodau Allweddol 3 a 4. Adaptations of four stories from Jabas, relating the story of a teenage youth and his friends who find heroin smugglers, and their capers at a party, on a date and at the end of term. Suitable for Key Stage 3 and 4 Welsh-learners.

Taro Deuddeg (Cyfres) – Madlen

Addasiadau o bedwar hanesyn o Breuddwyd Madlen, am ferch yn ei harddegau yn symud i fyw o Lundain i Ogledd Cymru wedi i’w mam briodi gŵr newydd. Addas ar gyfer disgyblion Ail Iaith Cyfnodau Allweddol 3 a 4. Adaptations of four stories from Breuddwyd Madlen, relating the story of a young teenage girl who moves from London to live in North Wales following her mother’s marriage to a new husband. Suitable for Key Stage 3 and 4 Welsh-learners.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.