Thesawrws Cymraeg (Y) – Y Drysorfa Eiriau (Maint Poced)

Argraffiad newydd maint poced o’r Thesawrws Cymraeg yn cynnwys dros chwe mil o eiriau a thros ddeugain mil o gyfeiriadau at gyfystyron ac ystyron croes. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1993. A new, pocket size edition of a Welsh thesaurus comprising over 6,000 words and over 40,000 references to synonyms and antonyms. First published in 1993.

Nofelau Nawr (cyfres) Deltanet

Nofel gyffrous i ddysgwyr wedi ei gosod ym myd dyfeisgar Technoleg Gwybodaeth, gyda’r arwr yn wynebu peryglon mawr wrth geisio datrys pa gyfrinachau y mae ei gyflogwyr yn ceisio eu cuddio rhag eu cwsmeriaid. A thriller novel for Welsh Learners set in the world of Information Technology, where the hero faces grave dangers as he strives to solve the secrets his employers keep hidden from their customers.

Nhw Eto – Llyfr Ateb

Llyfryn cymorth TGAU. Help with GCSE

Nhw Eto – Caset Gwrando

Caset i gyd-fynd a’r llyfr Nhw Eto. A Cassette to accompany the book Nhw Eto

Nhw Eto – Gwerslyfr

Llyfryn cymorth TGAU. Help with GCSE

Mŵ-Mŵ, Mê-Mê, Wel Dyna i Chi Le!

Addasiad Cymraeg o Cock-a-doodle-doo! Farmyard Hullabaloo, cyfres o rigymau difyr am fywyd anifeiliaid y fferm. Dilyniant teilwng i Dwndwr yn y Jyngl a Cyffro yn y Cefnfor. A Welsh adaptation of Cock-a-doodle-doo! Farmyard Hullabaloo, a series of amusing rhymes about life among the farmyard animals. A worthy sequel to Dwndwr yn y Jyngl and Cyffro yn y Cefnfor.

Llyfrau Lloerig (cyfres):’Tawelwch!’ Taranodd Miss Tomos

Casgliad o farddoniaeth amrywiol i blant, yn cynnwys dros 40 o gerddi doniol gan 16 o feirdd yn portreadu hwyl a helynt dyddiau ysgol, wedi eu darlunio’n llawn â chartŵnau doniol; i blant 7-11 oed. A varied collection of poetry for children, comprising over 40 amusing poems by 16 poets portraying the fun and troubles of school-days, fully illustrated with amusing cartoons; for 7-11 year old children.

Hwylio ‘Mlaen (cyfres): Mynd am Dro – 12 o Deithiau Cerdded

Casgliad diddorol o ddwsin o deithiau cerdded amrywiol o ran hyd ac anhawster mewn sawl ardal yng Nghymru, yn cynnwys mapiau a chyfarwyddiadau clir, nodiadau perthnasol am hanes, daearyddiaeth a daeareg lleol ynghyd â geirfa ddefnyddiol ar gyfer dysgwyr. 34 llun a 14 map du-a-gwyn.An interesting collection of a dozen walks in many locations in Wales varying in length and difficulty, comprising clear maps and directions, relevant notes relating to local history, geography and geology together with a useful glossary for Welsh learners. 34 black-and-white photographs and 14 maps.

Hwylio ‘Mlaen (cyfres):Gymraeg Y Ddoe a Heddiw

Hanes diddorol datblygiad yr iaith Gymraeg o’r cychwyn hyd heddiw, wedi ei ysgrifennu mewn iaith fywiog, ynghyd â geirfa ddefnyddiol ar gyfer dysgwyr gan arloeswr ym maes dysgu Cymraeg i oedolion. 20 llun a 4 map du-a-gwyn. An interesting and easy-to-read account of the development of the Welsh language from earliest times until the present day, with a useful glossary for Welsh learners by a pioneer in the field of adult Welsh language courses. 20 black-and-white photographs and 4 maps.

Hwyl Ysgrifennu

Casgliad helaeth a gwerthfawr o wahanol ffurfiau o ysgrifennu creadigol ynghyd ag ymarferion i annog disgyblion i greu eu gwaith gwreiddiol eu hunain. Darluniau a chartwnau du-a-gwyn. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1998. A substantial collection of various forms of creative writing including exercises to urge pupils to create their own original creative work. Black-and-white illustrations and cartoons. First published in 1998.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.