Yn Nwylo Terfysgwyr

Nofel fer gyffrous mewn Cymraeg syml am ferch ysgol sy’n mynd i Baris ar ei gwyliau, a’i chariad sy’n gwneud gwaith cyfrinachol iawn yn y fyddin. Darluniau du-a-gwyn. A short novel suitable for learners about a schoolgirl on holiday in Paris, and her boyfriend who is a soldier on a top secret missi on. Black-and-white illustrations.

Welsh Vocabulary and Spelling Aid A

Casgliad defnyddiol o eiriau Cymraeg ynghyd â rheolau i’ch cynorthwyo gyda sillafu yn y Gymraeg. A classified vocabulary of essential Welsh together with some useful rules to aid correct spelling of the language.

Usborne Internet-Linked Welsh for Beginners (Audio Cassette Set)

Pecyn gwerthfawr yn cynnwys arweinlyfr diwygiedig bywiog wedi ei ddarlunio’n ddifyr a chaset i gyd-fynd â’r testun i gynorthwyo Dysgwyr Cymraeg, yn ddechreuwyr pur neu’n ddysgwyr sy’n dymuno gwella eu Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth am safleoedd defnyddiol ar y We. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1989. A valuable pack comprising a lively and humourously illustrated revised guide and a complementary cassette for Welsh language beginners and anyone wishing to improve their Welsh, including information about useful Web sites. First published in 1989.

It’s Welsh!

Cwrs dysgu Cymraeg wedi’i anelu’n arbennig tuag at ddysgwyr yn eu harddegau i’w ddefnyddio yn lle, neu yn ogystal â, gwersi ffurfiol. A lively course for teenagers learning Welsh to be used instead of, or alongside, formal lessons. Black-and-white photographs.

Ffeil Cymorth Safon A

Cymorth gyda Safon A Cymraeg ail iaith. Help with Welsh second language A level

Eistedd ar Groen Ieti

Casgliad o straeon byrion doniol ac amrywiol sy’n addas ar gyfer dysgwyr. Ceir geirfa ar waelod pob tudalen a nifer fawr o gartwnau du-a-gwyn. A collection of 23 amusing short stories for learners of Welsh with a vocabulary on each page and a large number of black-and-white cartoons.

Dyna Hwyl

CD ROM amlgyfrwng ar gyfer dysgu Cymraeg fel ail iaith. A multimedia CD-Rom package to teach Welsh as a second language, containing 2 discs and a resources file.

Dewch i Adrodd Eto

Casgliad gan yr awdur o ddarnau adrodd i blant o bob oed. Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym 1981. A collection of recitals for children of every age. First published in 1981.

Cywiriadur Cymraeg

Canllawiau a chyfarwyddiadau i’r neb a fynn loywi ei Gymraeg. Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym mis Mawrth 1975, dyma’r ail adargraffiad. Guidelines for those who wish to polish their Welsh. Originally published in March 1975, this is the second reprint.

Cymraeg Busnes – Pecyn CD ROM a Llyfr

Cymraeg Busnes ydy’r prif gyfeirlyfr ar gyfer dysgwyr mewn swyddfeydd o hyd. Mae’n ymdrin â thasgau llafar ac ysgrifenedig â o ateb y ffôn i drefnu cyfarfodydd ffurfiol. Mae’r llyfr yn cynnwys templadau defnyddiol. Mae’r CD-ROM ar gyfer PC yn arwain dechreuwyr trwy rai o’r tasgau ffôn sylfaenol. The main reference book for Welsh learners in offices. From answering the phone to arranging meetings, this book and CD Rom leads learners through some of the basic office tasks.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.