Marwolaeth Heb Ddagrau

Stori antur am helyntion ditectif preifat. The adventures of a private detective.

Darluniau Byw

Casgliad o briod-ddulliau ar ffurf cartwn. A collection of idioms in cartoon form.

Croeso Stabec – DVD

Saith ffilm fer adds ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 a 6 i’w helpu i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg. Mae’r adnodd poblogaidd hwn, a oedd yn wreiddiol ar fideo, bellach ar gael ar DVD. Seven short films suitable for Year 5 & 6 pupils to help them develop Welsh language skills. This popular resource, originally made on video, is now available on DVD.

Croeso Stabec – Llyfrau a CD

Dyma gyfres o bedwar llyfr i helpu i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg. Mae pedwar stori: Croeso Stabec, Stabec yng Nghaerdydd, Stabec yn y Carnifal a Stabec ar y We. Mae CD sain yn cefnogi’r llyfrau. This is a series of four books to help develop Welsh language skills. There are four stories: Croeso Stabec, Stabec Yng Nghaerdydd, Stabec yn y Carnifal and Stabec ar y We. An audio CD compliments the books.

Castell Draciwla

Nofel arswyd i oedolion. A horror story for adult learners.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.