Yn Nwylo Terfysgwyr

Nofel fer gyffrous mewn Cymraeg syml am ferch ysgol sy’n mynd i Baris ar ei gwyliau, a’i chariad sy’n gwneud gwaith cyfrinachol iawn yn y fyddin. Darluniau du-a-gwyn. A short novel suitable for learners about a schoolgirl on holiday in Paris, and her boyfriend who is a soldier on a top secret missi on. Black-and-white illustrations.

Trip yr Ysgol

Nofel fer mewn Cymraeg syml yn adrodd helyntion criw o ddisgyblion ysgol ar daith i Sbaen, taith nad yw’n ddidrafferth o bell ffordd. Darluniau du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1992.

Tocyn Lwcus

Casgliad o wyth stori fer ddifyr gyda thro yn y gynffon, o waith awdur poblogaidd, yn cynnwys geirfa ddefnyddiol ar gyfer dysgwyr. A collection of eight entertaining short stories with a twist in the tail, by a popular author, including a useful glossary for Welsh learners.

Rwy’n Gallu Ysgrifennu yn yr Ysgol/I Can Write at School

Dysgwch ysgrifennu llawer o eiriau syml defnyddiol, mewn tri cham hawdd. Trwy sychu pob tudalen yn lân, gall plant ymarfer dro ar ôl tro, nes bodloni! Addasiad dwyieithog o I Can Write: At Schoola gyhoeddwyd gan Macmillan Children’s Books yn 2010. Learn to write lots of useful first words in three simple stages. Each page wipes clean, so children can practise again and again until they are word-perfect!

Rhywbeth i Bawb

Casgliad amrywiol o un ar ddeg o straeon byrion gyda thro annisgwyl yn y gynffon, ar gyfer dysgwyr, yn cynnwys geirfa fer ar ddiwedd pob stori. A collection of eleven diverse twist-in-the-tail short stories, for Welsh learners, including a short glossary for each story.

Perygl yn Sbaen

Nofel antur fer i ddysgwyr yn eu harddegau. Addas hefyd i Gymry Cymraeg. Adargraffiad; cyhoeddwyd yn gyntaf yn 1987. Ar ôl gorffen cwrs ieithoedd yng Nghymru mae Debra Craig yn penderfynu mynd i Sbaen i chwilio am waith. Mae wrth ei bodd pan gaiff gynnig swydd gyfrifol gan Senor Lopez ond nid yw’n sylweddoli mor beryglus yw’r byd y mae ar fentro iddo.A short adventure novel for Welsh learners which is also suitable for Welsh speaking teenagers. Reprint; first published in 1987.

Pedair Cainc y Mabinogi i Ddysgwyr

Addasiad o’r Pedair Cainc ar gyfer dysgwyr, gyda geirfaoedd a nodiadau. Rhagymadrodd Saesneg gan yr Athro Brynley F. Roberts. Lluniau du-a-gwyn gan Bernadette Watts. Cyhoeddwyd gyntaf Ionawr 1994. An adaptation of the Mabinogi for Welsh learners, with vocabulary and notes. Includes an English introduction by Professor Brynley F. Roberts. Black-and-white illustrations by Bernadette Watts. First published January 1994.

Marwolaeth Heb Ddagrau

Stori antur am helyntion ditectif preifat. The adventures of a private detective.

Llyfr Gair a Llun Cyntaf/First Picture Word Book

Mae’r llyfr lliwgar hwn yn cynnwys dros 150 o bethau cyfarwydd i’w darganfod a’u henwi. Bydd y lluniau’n sicr o apelio at y plant lleiaf, a’r geiriau’n helpu’r rhai hŷn sy’n dechrau ysgrifennu a sillafu.This bright and lively book contains over 150 familiar objects to spot and name, providing valuable entertainment for pre-readers and a useful source of spellings for first writers.

Llyfr Hwiangerddi y Dref Wen

Casgliad o hwiangerddi Cymraeg wedi’u dethol gan John Gilbert Evans, a’r lluniau gan Jenny Williams. Ceir amlinelliad o gefndir yr hwiangerddi gan Robin Gwyndaf. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1981. A collection of Welsh lullabies in an illustrated book. First published in 1981.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.