Ynys hwyl a sbri

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc. Mae’r pecyn yn cynnwys caneuon a storiâu mp3 y gellir eu llwytho i lawr ynghyd a gweithgareddau rhyngweithiol sy’n ymdrin â datblygiad mathemategol, datblygiad creadigol a gwybodaeth a dealltwriaeth wrth hybu datblygiad yr iaith Gymraeg.A series of interactive activities based around a song and story to introduce new vocabulary and language patterns for young children. The resource pack includes downloadable mp3 songs and stories along with interactive activities to cover mathematical development, creative development and knowledge and understanding whilst promoting the development of Welsh language.

Yn yr Ysgol

Mae’r adnoddau’n cynnwys y canlynol.1. Llyfr llafar ar-sgrîn am weithgareddau yn yr ysgol gyda llun a brawddeg ar bob tudalen. Fe’i addaswyd ar gyfer disgyblion gydag anawsterau dysgu ychwanegol (ADY).2. Cyfres o gridiau ysgrifennu sy’n galluogi plant i greu eu llyfr ar-sgrîn personol am weithgareddau yn yr ysgol trwy glicio ar luniau a geiriau unigol. Cliciwch de i glywed y geiriau. Cliciwch y botwm recordio i recordio llais yn darllen y testun.

Yn Ymyl yr Ysgol

Cymell disgyblion i ehangu eu geirfa trwy ystyried prif nodweddion cyffiniau’r ysgol yw bwriad y gyfres hon o gridiau Clicker.Dengys y dudalen gychwynnol luniau amrywiol dirnodau. Disgwylir i’r disgyblion ddidoli’r lluniau i ddau grŵp – y rhai hynny sydd yn ymyl yr ysgol, a’r rhai hynny nad ydynt..This Clicker Grid Set encourages pupils to think about features in the school area.The start page shows pictures of features. Pupils can sort the features into two groups – those which are, and those which are not near the school.

Ymarferion TGAU CBAC

Taflenni gwaith perhnasol i’r arholiad TGAU newydd. Relevant worksheets for the new GCSE exam

Wyddor Yr Ryngweithiol

Gweld – Clywed – Ysgrifennu’r wyddor gyda delweddau cysylltiedig. See – Hear – Write the alphabet with relevant images.

Wyddor Yr

Adnodd lliwgar a deniadol sydd yn canobwyntio ar holl lythrennau’r wyddor Gymraeg.

Uned 6 :Ysgol Yr (Gogledd)

Un mewn cyfres o unedau rhyngweithiol i’w defnyddio o flaen y dosbarth i gyflwyno geirfa a phatrymau iaith i rai sydd yn dechrau dysgu Cymraeg. Mae’r uned yma yn cynnwys pum gweithgaredd lliwgar ac yn cloi gyda gêm bwrpasol i ymarfer yr hyn a ddysgwyd. Ym mhob gweithgaredd ceir geirfa ac ymarferion sydd yn gwneud defnydd helaeth o sain, animeiddiad a fideo. Cynlluniwyd yr unedau i’w defnyddio gan athro neu athrawes ar unrhyw fath o fwrdd gwyn rhyngweithiol ond gellir gwneud defnydd helaeth o’r gwaith gyda thaflunydd yn unig. Part of a series of interactive units including whole class activities to introduce vocabulary and language patterns to those that are beginning to learn Welsh.Each resource contains five colourful activities and a plenary game to revise the contents of the package. Each activity includes a vocabulary and activities that make use of audio, animation and video. The unit has been designed to be used by a teacher on any type of interactive whiteboard but the work can be used to great effect using only a digital projector.

Unedau Synoptig

Pecyn sy’n datblygu gallu myfyrwyr i groesgyfeirio rhwng gwahanol elfennau’r pwnc mewn atebion synoptig. Mae’r gweithgareddau’n arwain y myfyrwyr gam wrth gam drwy’r broses o arddangos a chymhwyso dealltwriaeth o’r cysylltiadau rhwng gwahanol agweddau ar y Gymraeg. Mae’r cynnwys yn seiliedig ar y themâu sy’n codi yn y ddrama Siwan yn ogystal â themâu barddoniaeth Safon Uwch sef cariad, cyfrifoldeb a Chymru. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys cyfleoedd i ymarfer ymateb ar lafar ac yn ysgrifenedig ac yn cynnwys cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ehangach megis gwella eu dysgu eu hunain a gweithio ag eraill. A pack developing the ability of students to cross reference various elements of the subject in a synoptic responses. The content is based on the themes raised in the play Siwan as well as the A level poetry themes ie love, responsibility and Wales. The activities include opportunities to practise oral and written response and development of wider skills.

Uned 5 :Gwyliau (Gogledd)

Un mewn cyfres o unedau rhyngweithiol i’w defnyddio o flaen y dosbarth i gyflwyno geirfa a phatrymau iaith i rai sydd yn dechrau dysgu Cymraeg. Mae’r uned yma yn cynnwys pum gweithgaredd lliwgar ac yn cloi gyda gêm bwrpasol i ymarfer yr hyn a ddysgwyd. Ym mhob gweithgaredd ceir geirfa ac ymarferion sydd yn gwneud defnydd helaeth o sain, animeiddiad a fideo. Cynlluniwyd yr unedau i’w defnyddio gan athro neu athrawes ar unrhyw fath o fwrdd gwyn rhyngweithiol ond gellir gwneud defnydd helaeth o’r gwaith gyda thaflunydd yn unig. Part of a series of interactive units including whole class activities to introduce vocabulary and language patterns to those that are beginning to learn Welsh.Each resource contains five colourful activities and a plenary game to revise the contents of the package. Each activity includes a vocabulary and activities that make use of audio, animation and video. The unit has been designed to be used by a teacher on any type of interactive whiteboard but the work can be used to great effect using only a digital projector.

Uned 6 :Ysgol Yr (De)

Un mewn cyfres o unedau rhyngweithiol i’w defnyddio o flaen y dosbarth i gyflwyno geirfa a phatrymau iaith i rai sydd yn dechrau dysgu Cymraeg. Mae’r uned yma yn cynnwys pum gweithgaredd lliwgar ac yn cloi gyda gêm bwrpasol i ymarfer yr hyn a ddysgwyd. Ym mhob gweithgaredd ceir geirfa ac ymarferion sydd yn gwneud defnydd helaeth o sain, animeiddiad a fideo. Cynlluniwyd yr unedau i’w defnyddio gan athro neu athrawes ar unrhyw fath o fwrdd gwyn rhyngweithiol ond gellir gwneud defnydd helaeth o’r gwaith gyda thaflunydd yn unig. Part of a series of interactive units including whole class activities to introduce vocabulary and language patterns to those that are beginning to learn Welsh.Each resource contains five colourful activities and a plenary game to revise the contents of the package. Each activity includes a vocabulary and activities that make use of audio, animation and video. The unit has been designed to be used by a teacher on any type of interactive whiteboard but the work can be used to great effect using only a digital projector.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.