Yn y Gwaed

Doedd dim croeso i neb yn Arllechwedd – dyna’r unig ffordd y gallai’r teulu geisio diogelu ei gyfrinachau. Nofel afaelgar a enillodd i’r awdur Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cwm Rhymni, 1990. Argraffiad newydd; cyhoeddwyd gyntaf yn 1990. No one is ever welcome in Arllechwedd – that is the only way that the family can safeguard its secret. A much-praised novel for adults and winner of the Daniel Owen Memorial Prize at the 1990 National Eisteddfod. New edition; first published in 1990

Y Stafell Ddirgel: Canllaw Astudio Gomer

Canllaw gwerthfawr ar gyfer disgyblion sy’n astudio’r nofel Y Stafell Ddirgel ar gyfer eu harholiadau TGAU Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am y cefndir hanesyddol a chrefyddol, dadansoddiad manwl o themâu a chymeriadau, taith ac arddull, ynghyd ag ymarferion defnyddiol. 24 ffotograff du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf Rhagfyr 2001. A valuable guide for pupils studying the novel Y Stafell Ddirgel for their Welsh GCSE exams, comprising general information about the historical and religious background, a detailed analysis of themes and characters, language and style, together with useful exercises. 24 black-and-white photographs. First published December 2001.

Wps!

Cyfrol liwgar o gerddi hwyliog a doniol i blant gan Dewi Pws, Bardd Plant Cymru 2010-2011. Casgliad o 17 o gerddi gwreiddiol gan y clown geiriau, wedi’u darlunio gan Eric Heyman. Mae’n wyllt, mae’n wallgo ac mae’n llawn sbort a sbri chwerthin plant! A colourful book of lively and humorous poems for children by Dewi Pws, the Welsh Children’s Laureate for 2010-2011. A collection of 17 original poems by the word clown, illustrated by Eric Heyman. It’s wild and mad and full of fun and the sound of laughing children!

Wonder Wales: Anthem Genedlaethol, Yr / National Anthem, The

Llyfryn darluniadol dwyieithog yn olrhain hanes cyfansoddi anthem genedlaethol Cymru gan bartneriaeth y tad a’r mab Evan a James James, ynghyd â straeon difyr eraill cysylltiedig â’r anthem, i ddarllenwyr o bob oed. 8 ffotograff lliw a 10 ffotograff du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn y flwyddyn 2000. A bilingual illustrated booklet tracing the story of composing the Welsh national anthem by the father and son partnership Evan and James James, together with other interesting stories relating to the anthem, for readers of all ages. 8 colour and 10 black-and-white photographs. First published in 2000.

Welsh-English English-Welsh Dictionary

Geiriadur poced bach gan eiriadurwr profiadol. Dros 20000 o eiriau. A modern comprehensive, pocket size Welsh-English/English-Welsh dictionary compiled by an experienced lexicographer, comprising over 20000 entries

Welsh Vocabulary and Spelling Aid A

Casgliad defnyddiol o eiriau Cymraeg ynghyd â rheolau i’ch cynorthwyo gyda sillafu yn y Gymraeg. A classified vocabulary of essential Welsh together with some useful rules to aid correct spelling of the language.

Un, Dau, Tri Dewin y Ci

Llyfr dwyieithog lliwgar a bywiog, i helpu plant bach i ddysgu cyfrif o un i ddeg (ac i gant) wrth iddynt ddilyn Dewin y Ci o gwmpas y fferm, yn cynnwys testun Cymraeg mewn llythrennau bras gyda fersiwn Saesneg ochr-yn-ochr at ddefnydd rhieni di-Gymraeg wrth iddynt ddarllen gyda’u plant. A lively and colourful bilingual book to help small children to count to 10 (and to 100) as they follow Dewin the dog around the farm, comprising a Welsh text in bold letters with a parallel English version for the use of non-Welsh-speaking parents as they read with their children.

Un Noson Dywyll

Adargraffiad o nofel antur yn adrodd hanes baban sy’n etifedd ystad ac yn cael ei guddio er mwyn ei warchod rhag ei ewythr creulon, gan nofelydd plant mwyaf poblogaidd Cymru. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1973. A new edition of an adventure novel relating the story of the baby heir of an estate being hidden so that he is protected from his cruel uncle, by Wales’s most popular children’s novelist. First published in 1973.

Trosiadau/Translations: Y Lôn Wen/The White Lane

Clasur o gyfrol hunangofiannol gan Kate Roberts wedi’i haddasu gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke. Yn unol â thraddodiad yr hunangofiant Cymraeg, cyflwyna Kate Roberts gymuned yn hytrach nag unigolyn i ni. Bydd y testun Cymraeg-Saesneg cyfochrog hwn yn swyno darllenwyr yng Nghymru a thu hwnt.A Welsh-language autobiographical classic by Kate Roberts, adapted by the National Poet of Wales, Gillian Clarke. In the tradition of the Welsh hunangofiant (autobiography), Kate Roberts introduces us to a community, rather than an individual. This parallel Welsh-English text will be a delight for readers in Wales and beyond.

Trosiadau / Translations: Triptych

Nofel ar ffurf dyddiadur gŵr sy’n cofnodi uchafbwyntiau ei fywyd wrth geisio dod i delerau â’r wybodaeth ei fod yn marw o gancr, yn cynnwys fersiynau cyfochrog Cymraeg a Saesneg o’r gwaith a enillodd i’r awdur Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1977. The diary of a man who records the highlights of his life as he tries to come to terms with the knowledge that he is dying of cancer, comprising parallel Welsh and English versions of the work which won for the author the prose Medal of the Caernarfon National Eisteddfod 1977.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.