TeachMe! Welsh

Pecyn addysgol diddorol yn cynnwys CD-ROM yn cynnig cwrs dysgu Cymraeg wedi ei raddio’n ofalus trwy gyfrwng Almaeneg, Ffrangeg, Saesneg a Sbaeneg, cwrs wedi ei seilio ar y dechneg o ddysgu iaith trwy’r dull o ailadrodd, yn cynnwys gwersi geirfa, ymarferion a straeon. An interesting, educational pack comprising a CD-ROM offering a carefully graded Welsh learning course through the medium of English, French, German and Spanish, the course based on the technique of learning language by repeating and comprising vocabulary lessons, exercises and stories.

Teach me – Welsh

Learn Welsh the easy, fun and fast way. This method offers everything you need to have you speaking in a matter of days. Easy to use software supported by a Welsh Audio CD and a book give you the freedom to learn wherever you like – at home, in the car, around town. Whether you’re a complete beginner or have already studied some Welsh, you’ll be astonished just how quickly you learn! The course includes both northern Welsh and southern Welsh.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.