Tiwtor (Y) (detholiad o’r)

Mae’r llyfr (Detholiad o’r Tiwtor) yn cynnwys erthyglau, gwybodaeth, adolygiadau a deunyddiau dysgu sydd ar gael ar wefan www.ytiwtor.org. Dosbarthyd copïau i bob tiwtor ar gronfa ddata CBAC. Mae’r rhifynnau i gyd, yn eu crynswth, hefyd ar gael ar-lein ac yn cynnwys banc o adnoddau dysgu i’w lawrlwytho, newyddion o’r maes a’r wybodaeth arholi ddiweddaraf. A selection of articles from the on-line magazine ‘Y Tiwtor’.

Tiwtor (Y) (detholiad o’r)

Cylchgrawn ar-lein ar gyfer tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion. An on-line magazine for Welsh for Adults tutors.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg: Gwneud y Defnydd Gorau o Gerddi (llyfr a CD-ROM yn seiliedig ar y gyfrol Poeth)

Llyfryn HMS i gyd-fynd a’r gyfrol Poeth! Yn cynnwys CDRoM o’r cerddi a’r gweithgareddau.An INSET booklet to accompany the the volume ‘Poeth’. Includes a CDRoM of the poems and activities.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg: Gwneud y Defnydd Gorau o Gerddi (llyfr a CD-ROM yn seiliedig ar y gyfrol Poeth)

Llyfryn HMS i gyd-fynd a’r gyfrol Poeth! Yn cynnwys CDRoM o’r cerddi a’r gweithgareddau.An INSET booklet to accompany the the volume ‘Poeth’. Includes a CDRoM of the poems and activities.

Rhaglen Genedlaethol Hyfforddiant Mewn-Swydd y Gymraeg – Arfer Dda

Mae’r DVD hwn yn cynnwys ffilmiau o wyth o wersi enghreifftiol sy’n arddangos arferion da mewn dosbarthiadau o wahanol oedrannau mewn amrywiol gyd-destunau yng Nghymru. This DVD includes eight films of examplar lessons which exhibit good practice in classes of different age groups in various contexts in Wales.

O’r Cyrion

Deunyddiau cefnogi ar y ddwy stori fer ‘Yr Ymwelydd’ ac ‘Angladd yn y Wlad’ o’r gyfrol ‘O’r Cyrion’ gan Ioan Kidd. Support materials on the two short stories ‘Yr Ymwelydd’ and ‘Angladd yn y Wlad’ from the volume ‘O’r Cyrion’ by Ioan Kidd.

Iaith ar Gan

Cymorth i ddysgu Cymraeg trwy gyfrwng can. Ffeil PDF. Help in learning Welsh through the medium of song. PDF file

Iaith ar Gan

Cymorth i ddysgu Cymraeg trwy gyfrwng can. Help in learning Welsh through the medium of song.

Iaith ar Gan

Cymorth i ddysgu Cymraeg trwy gyfrwng can. Y caneuon i gyd ar ffurf mp4 a ffeil PDF. Help in learning Welsh through the medium of song. All of the songs in mp4 format plus a PDF file.

Ffeil Hyfedredd

Adnodd i godi safon fel y gall myfyrwyr arddangos meistrolaeth lwyr dros yr ystod cyfan o sgiliau iaith, a chyflawni dyletswyddau gwaith ar lefel uchel. Mae’n cynnwys pum uned a luniwyd gan bedwar awdur profiadol ym maes Cymraeg i oedolion. The aim of the File is to raise the standard of language used by students so that they are able to master the whole range of language skills, and accomplish their work to a high level. Includes five units prepared by four experienced educators in the field of Welsh learning for adults, namely Steve Morris, Heini Gruffudd, Eiry Miles and Elin Meek.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.