Y Brenin Trachwantus

Stori liwgar yn cynnig moeswers am natur ddinistriol trachwant a hunanoldeb, rhan o raglen sy’n ceisio hybu plant ac athrawon i greu eu storïau dwyieithog ac amlgyfrwng eu hunain. A colourful story presenting a moral about the nature of greed and selfishness, part of a series which aims to urge pupils and teachers to create their own bilingual and multimedia stories.

William Jones

Addasiad gyda darluniau o glasur T Rowland Hughes, ynghyd â chyflwyniad a gweithgareddau. An illustrated adaptation of T Rowland Hughes’s Welsh classic, with introduction and activities.

Te yn y Grug

Pecyn o ddau gryno-ddisg yn cynnig fersiwn llafar o gyfrol yn cynnwys wyth stori fer gan frenhines y genre yn Gymraeg yn ystod yr 20fed ganrif. A pack of two CDs providing an audio version of a volume comprising eight short stories by the queen of the genre in Welsh during the 20th century.

Te yn y Grug

Addasiad gyda lluniau o glasur Kate Roberts, ynghyd â chyflwyniad a gweithgareddau. An illustrated adaptation of Kate Roberts’s Welsh classic, with an introduction and activities.

Sbeic ac Eraill (Cyfres CBAC) – Storiau Lefel 4

Fersiwn graffig maint mawr o addasiadau o bum stori Saesneg ddoniol am Sbeic y ci, sef The Reason Why, Monty’s Barbecue, Monty’s Party Adventure, Monty Meets Bruiser a Monty at School, wedi’u paratoi ar gyfer disgyblion Cymraeg Ail Iaith Cyfnod Allweddol 2, Lefel 4. A large-format graphic version of adaptations of five amusing stories about Sbeic the dog, namely The Reason Why, Monty’s Barbecue, Monty’s Party Adventure, Monty Meets Bruiser and Monty at School, prepared for Key Stage 2, Level 4 Welsh Learner pupils.

Sbeic ac Eraill (Cyfres CBAC) – Storiau Lefel 2

Fersiwn graffig maint mawr o addasiadau o bedair stori iasoer gan Irma Chilton wedi’u paratoi ar gyfer disgyblion Cymraeg Ail Iaith Cyfnod Allweddol 2, Lefel 2. A large-format graphic version of adaptations of four ghost stories by Irma Chilton prepared for Key Stage 2, Level 2 Welsh Learner pupils.

Sbeic ac Eraill (Cyfres CBAC) – Storiau Lefel 3

Fersiwn graffig maint mawr o stori iasoer am fachgen yn cael ei sugno i grombil cyfrifiadur a stori am ferch swil yn magu hyder wrth wersylla gyda ffrindiau, wedi’u paratoi ar gyfer disgyblion Cymraeg Ail Iaith Cyfnod Allweddol 2, Lefel 3. A large-format graphic version of a thriller about a boy who is sucked into his computer and a story about a shy girl who gains confidence while camping with friends, prepared for Key Stage 2, Level 3 Welsh Learner pupils.

Sbeic ac Eraill (Cyfres CBAC) – Llawlyfr Athrawon

Llawlyfr Athrawon yn cynnwys cyfieithiadau Saesneg o’r un stori ar ddeg yn y gyfres o lyfrau straeon Cyfres Sbeic ac Eraill, i ddisgyblion Cymraeg Ail Iaith Cyfnod Allweddol 2, Lefel 2-4. A Teacher’s Handbook comprising English translations of the eleven tales in the story book series Cyfres Sbeic ac Eraill, for Key Stage 2, Level 2-4 Welsh Learners.

Posteri Tywydd (Pecyn)

Pecyn o 4 poster maint A2 lliw-llawn yn cyflwyno tywydd i blant ifainc. A pack of 4 A2-sized full-colour posters introducing weather to young children.

Galar y Beirdd / Poets’ Grief

Cyfrol ddwyieithog yn cynnwys naw marwnad i’w plant gan feirdd o’r Canol Oesoedd ynghyd â chyfieithiadau Saesneg cyfochrog, nodiadau eglurhaol a rhagymadrodd yn trafod cefndir hanesyddol y cerddi. A bilingual volume containing nine elegies to their own children by medieval poets, including parallel English translations, explanatory notes and an introduction discussing the historical background of the poems.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.