Ysbyty Brynaber

Opera sebon ar-lein i ddysgwyr. An online soap for learners

Welsh Phrases / Ymadroddion Cymraeg

Dysgwch ymadroddion gyda Derek Brockway. Learn Welsh with Derek Brockway

Welsh in the Workplace

24 clip fideo wedi’i seilio ar y gweithle. 24 work-based video clips and exercises to improve your office Welsh.

Welsh at Home

Gwefan i helpu rhieni di-Gymraeg i fagu eu plant yn ddwyieithog. A website to help non Welsh speaking parents to raise their childen bilingually.

Tudalennau i diwtoriaid

Ychwanegiad i wefan y BBC yn cynnwys ffeiliau sain argymhellion ar sut i gael y gorau o wefan BBC Learn Welsh, a chysylltiadau defnyddiol. An addition to the BBC website on how to get the best from the BBC Wales learn Welsh website. Including additional links.

The Lloyds

Dysgwch Gymraeg gyda theulu’r Lloyds o Gaerdydd. Learn Welsh from scratch with the Lloyds family from Cardiff

Speak for Yourself Cyfres 1 a 2 / Series 1 and 2

Arweinlyfr gwerthfawr gyda darluniau lliw yn cyd-fynd â’r gyfres deledu o’r un enw ar gyfer Dysgwyr y Gymraeg yn cynnwys geirfa, ymadroddion a phatrymau brawddegau defnyddiol i gynorthwyo rhieni plant ifanc sy’n dysgu’r Gymraeg i gefnogi eu hepil. Deunyddiau cyfres 1 a 2 ar gael. A valuable colourfully illustrated booklet guide to the television series of the same name for Welsh Learners, comprising useful vocabulary, phrases and sentence patterns aimed at assisting parents of young children who are learning Welsh to support their offspring. Series 1 and 2 material is available.

RAW

Rhaglen darllen a sgwennu’n well. A programme to improve your reading and writing.

Pigion Radio Cymru

Podlediad o uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella’ch iaith. Podcasts of the highlights of Radio Cymru over the previous week with clear presentation which will be of assistance in improving your language.

Penigamp

Gemau a gweithgareddau i ddysgwyr CA2. Eight interactive games and activities for learners of Welsh Second Language aged 7-11.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.