Rwy’n Gallu Ysgrifennu yn yr Ysgol/I Can Write at School

Dysgwch ysgrifennu llawer o eiriau syml defnyddiol, mewn tri cham hawdd. Trwy sychu pob tudalen yn lân, gall plant ymarfer dro ar ôl tro, nes bodloni! Addasiad dwyieithog o I Can Write: At Schoola gyhoeddwyd gan Macmillan Children’s Books yn 2010. Learn to write lots of useful first words in three simple stages. Each page wipes clean, so children can practise again and again until they are word-perfect!

Geiriau Bob Dydd – Children’s Picture Dictionary of Welsh Everyday Words for Welsh-Speakers and Learners

Cyfrol ddefnyddiol a lliwgar i blant a rhieni sy’n dysgu a darllen Cymraeg, yn cyflwyno geiriau a gwrthrychau syml, lliwiau a rhifau, gan ddarlunio amrywiol sefyllfaoedd cyfarwydd ynghyd â geirfa fer; i blant 2-6 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn Hydref 1999. A colourful and useful volume for all children learning to talk and read in Welsh, presenting simple words and subjects, colours and numbers, by illustrating various familiar situations together with a short glossary; for 2-6 year old children. Reprint; first published October 1999.

Geiriadur Lliwgar (Y)

Fersiwn wedi ei ddiweddaru gyda llawer o eiriau a gwrthrychau newydd ac yn cynnwys dros fil o eiriau a lluniau lliw llawn. Addasiad Cymraeg o The Usborne First 1000 Words. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1996. A revised edition of the Welsh version of The Usborne First 1000 Words, containing many new words and objects illustrated in full-colour. First published in 1996

Can Gair Cyntaf i Gymry Cymraeg ac i Ddysgwyr, Y Llyfr Sticeri The First 100 Welsh Words for Welsh-Speakers and Learners Sticker Book

Sticer i gyd-fyndâr llfr. Stickers to accompany the book

Can Gair Cyntaf i Gymry Cymraeg ac i Ddysgwyr, Y / The First 100 Welsh Words for Welsh-Speakers and Learners

Cyfrol liwgar sy’n cyflwyno’r can gair cyntaf i blant sy’n Gymry Cymraeg neu’n ddysgwyr. Fersiwn wedi’i ddiweddaru; argraffiad newydd o gyfrol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg am y tro cyntaf yn 2002. A Welsh version of The First Hundred Words (Usborne), a colourful introduction to a basic vocabulary for children who are first-language Welsh speakers or Welsh learners. A revised edition.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.