TonIc Eto Cyfres – I Mongolia mewn Fan Hufen Ia

Un o gyfres o 4 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith Eto 1 i 5 ar gyfer disgyblion sy’n astudio Cymraeg ail iaith. A title in a series of 4 reading books to accompany Taith Iaith Eto 1 to 5, for pupils studying Welsh as a second language.

TonIc Cyfres 5 – Gwir pob Gair

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith.A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

TonIc Cyfres 5 – 999

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 5 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith. A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 5, for KS4 pupils studying Welsh as a second language

TonIc Cyfres 4 – Hwnt ac Yma

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith.A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

TonIc Cyfres 4 – Blwyddyn Newydd Dda

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith. A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

Dysgu a Darllen Difyr (Cyfres): Pecyn 1

Set o ddeuddeg llyfr ffeithiol a stori ar gyfer disgyblion ail iaith rhwng 7 a 9 oed. Chwe llyfr stori lliwgar a chwe llyfr sy’n llawn o ffeithiau difyr a darluniau diddorol i ddiddanu a dysgu. Mae’r iaith yn syml, gyda llabed eirfa ar gefn pob llyfr. Mae’r lluniau’n llawn manylion sy’n cynnig cyfleoedd i ddatblygu geirfa estynedig. Set of twelve factual and story books for 7 to 9 year olds learning Welsh as a second language. Six colourful storybooks and six books filled with interesting facts and colourful photographs to entertain and educate. The language used is simple with a vocabulary flap at the back of the books.

Darllen Difyr (Cyfres): Peryglus! – Anifeiliaid peryglus

Mae’r llyfr hwn yn llawn ffeithiau difyr am anifeiliaid peryglus sy’n amrywio o fosgitos i nadroedd i gathod mawr, eliffantod ac eirth. Mae’r llyfr yn cynnwys lluniau trawiadol a mapiau pwrpasol. Mae’r cyfan wedi ei ysgrifennu mewn iaith sy’n addas ar gyfer dysgwyr ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 2, er y bydd disgyblion mamiaith wrth eu bodd yn darllen y llyfr hefyd. Yn cynnwys geirfa This book is full of fascinating facts about dangerous animals, from mosquitoes to snakes, large cats, elephants and bears. Well-illustrated with excellent photographs and maps, it is written in a style suitable for learners in Key Stage 2, although first language speakers will also enjoy reading this book. A vocabulary flap is included on the back cover.

Darllen Difyr (cyfres): Set o 6 llyfr stori

Set o chwe llyfr stori lliwgar ar gyfer disgyblion ail iaith rhwng 7 a 9 oed. Mae’r iaith yn syml, gyda llabed eirfa ar gefn pob llyfr. Mae’r lluniau’n llawn manylion sy’n cynnig cyfleoedd i ddatblygu geirfa estynedig. Ceir dau lyfr wedi eu hanelu at ddysgwyr lefel 1, dau lyfr at ddysgwyr lefel 2 a dau lyfr at ddysgwyr lefel 3. Set of six colourful storybooks for 7 to 9 year olds learning Welsh as a second language. The language used is simple with a vocabulary flap at the back of the book. With illustrations providing opportunities for further discussion. Two books aimed at level 1 learners, two aimed at level 2 learners and two aimed at level 3 learners.

Darllen Difyr (Cyfres): Pecyn 2

Llyfrau lliwgar sy’n llawn ffeithiau difyr, lluniau trawiadol a chartwnau lliwgar. Mae’r cyfan wedi ei ysgrifennu mewn iaith sy’n addas ar gyfer dysgwyr ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 2, er y bydd disgyblion mamiaith wrth eu bodd yn darllen y llyfrau hefyd. Mae geirfa yn y cefn i gynorthwyo gyda’r darllen. Colourful books, which are full of fascinating facts, striking images and colourful cartoons. Written in a style suitable for learners in Key Stage 2, first language speakers will also enjoy reading this book. A vocabulary flap is included on the back cover.

Darllen Difyr (Cyfres): Gofalus! – Anifeiliaid peryglus yn y dŵr

Pa anifeiliaid peryglus sy’n byw yn y dwr? Pam maen nhw’n beryglus? Mae’r llyfr hwn yn llawn ffeithiau difyr am anifeiliaid sy’n amrywio o’r pirana i bysgodyn y cerrig, y crocodeil, yr hipopotamws, y slefren fôr a’r siarc. Mae’r llyfr yn cynnwys lluniau trawiadol a mapiau pwrpasol. Mae’r cyfan mewn iaith sy’n addas ar gyfer dysgwyr ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 2. What dangerous creatures live in water ? Why are they dangerous? This book is full of fascinating facts about animals as varied as the piranha, stone fish, crocodile, hippopotamus, jelly fish and sharks. The book is well illustrated and contains relevant maps. Written in a style suitable for learners in Key Stage 2, first language speakers will also enjoy reading this book.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.