Yn yr Ysgol

Mae’r adnoddau’n cynnwys y canlynol.1. Llyfr llafar ar-sgrîn am weithgareddau yn yr ysgol gyda llun a brawddeg ar bob tudalen. Fe’i addaswyd ar gyfer disgyblion gydag anawsterau dysgu ychwanegol (ADY).2. Cyfres o gridiau ysgrifennu sy’n galluogi plant i greu eu llyfr ar-sgrîn personol am weithgareddau yn yr ysgol trwy glicio ar luniau a geiriau unigol. Cliciwch de i glywed y geiriau. Cliciwch y botwm recordio i recordio llais yn darllen y testun.

Yn Ymyl yr Ysgol

Cymell disgyblion i ehangu eu geirfa trwy ystyried prif nodweddion cyffiniau’r ysgol yw bwriad y gyfres hon o gridiau Clicker.Dengys y dudalen gychwynnol luniau amrywiol dirnodau. Disgwylir i’r disgyblion ddidoli’r lluniau i ddau grŵp – y rhai hynny sydd yn ymyl yr ysgol, a’r rhai hynny nad ydynt..This Clicker Grid Set encourages pupils to think about features in the school area.The start page shows pictures of features. Pupils can sort the features into two groups – those which are, and those which are not near the school.

Teithio

Llyfr llafar syml yw hwn. Dengys pob tudalen lun cerbyd y gellir teithio ynddo, ynghyd â brawddeg syml yn cychwyn gyda ‘Rydw i’n mynd ar y/yn y …’ . Gellir clywed y testun trwy glicio ar y botwm Gwrando. Gall disgyblion hefyd recordio’u hunain yn darllen y brawddegau trwy gyfrwng y botwm Recordio.A simple oral book. Each page shows a picture of a vehicle along with a simple sentence. The text can be heard by clicking on the Gwrando button. Pupils can also record themselves through the Recordio button.

Priod – ddulliau

Ymgais yw’r gyfres hon o gridiau Clicker i gael plant i ystyried a dysgu gwir ystyr rhai o’r priod-ddulliau a ddefnyddir yn y Gymraeg. Cliciwch ar gymal cychwynnol pob brawddeg ac yna ar y llun cyn dewis y cymal cywir o’r naidlen i orffen y frawddeg yn gywir.An attempt to get children to understand and learn the true meaning of idioms used in Welsh. Click on the first part of the sentence and then on the picture before choosing the correct phrase to complete the sentence.

Labelwch y Siâp

Dengys pob tudalen lun siâp 2D neu 3D, a naidlen atebion ar gyfer enwi’r siâp a dewis p’run ai siâp 2D neu 3D ydyw.This Clicker Grid Set enables pupils to identify and label 2D and 3D shapes. Each page shows a picture of a 2D or 3D shape, with pop-up answers for the name of the shape and whether it is 2D or 3D.

Labelwch y Siâp

Dengys pob tudalen lun siâp 2D neu 3D, a naidlen atebion ar gyfer enwi’r siâp a dewis p’run ai siâp 2D neu 3D ydyw.This Clicker Grid Set enables pupils to identify and label 2D and 3D shapes. Each page shows a picture of a 2D or 3D shape, with pop-up answers for the name of the shape and whether it is 2D or 3D.

Fi fy Hun

Cyfres o gridiau Clicker sy’n galluogi disgyblion i strwythuro darn o ysgrifennu hunangofiannol syml. Mae’r grid cychwynnol yn cynnwys dechreuadau brawddegau sy’n agor naidlenni i orffen pob brawddeg.This Clicker Grid Set enables a child to structure a piece of autobiographical writing.The menu grid contains sentence starters which open pop-up grids to complete each sentence.

Didoli Fferm

Bwriedir i’r set hon o gridiau Clicker gynorthwyo disgyblion i adnabod a didoli anifeiliaid a gwrthrychau heb fod yn anifeiliaid a welir ar fferm. Dengys tudalennau gwybodaeth luniau o anifeiliaid a gwrthrychau a welir ar fferm. Gall disgyblion ddidoli’r lluniau i’r categoriau ‘Anfail’ neu ‘Dim yn Anifail’. This Clicker Grid Set is designed to help pupils to recognize and sort animals and non-animal objects found on a farm.Information pages show pictures of animals and objects found on a farm. Pupils can sort the pictures into the categories ‘Animal’ and ‘Not Animal’

Didoli Gwlad a Thref

Gweithgaredd didoli sy’n cynnwys tudalenau gwybodaeth am amrywiol wrthrychau sy’n perthyn i’r wlad neu i’r dref. Mae’r gridiau gwahaniaethol yn annog disgyblion i ddidoli’r lluniau dan y penawdau Gwlad a Thref.This Clicker Grid Set is designed to help pupils to consider things they might see in the town and things they might see in the country.Information pages show pictures of things that belong in the town and in the country. Differentiated grids enable pupils to sort the pictures under the headings Town and Country.

Didoli Lliwiau

Cynlluniwyd y gyfres hon o gridiau Clicker er mwyn helpu disgyblion i adnabod y lliwiau cysefin trwy ddidoli lluniau lliw.Mae pob tudalen yn cynnwys cell goch, cell las a chell felen ynghyd â dewis o dri llun lliw mewn naidlen. Cliciwch ar bob cell liw i agor y naidlen ac i anfon y llun lliw cyfatebol.This Clicker Grid Set is designed to help children to recognise the primary colours by sorting colour pictures.Each page contains a red, blue and yellow cell with a choice of three colour pictures in a pop-up.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.