Revision WJEC GCSE Welsh Second Language Essentials

Canllaw adolygu ar gyfer myfyrwyr Cyfnod Allweddol 4 sy’n astudio Cymraeg fel ail iaith. Bydd o gymorth i’r rhai sy’n paratoi ar gyfer arholiadau TGAU Cymraeg Ail Iaith CBAC; mae’n cwmpasu unedau 1, 2, 3 a 4, ac yn cynnwys gramadeg a geirfa hanfodol, a phrofion. This Revision Guide is suitable for students studying Welsh as a second language at KS4. In particular, it is designed to support students preparing for the WJEC GCSE Welsh (2nd Language) exams both for the short and full course. Covers all the contexts for Units 1, 2, 3 and 4. Includes all the essential grammar and vocabulary and quick tests to check understanding.

Brechdan Inc (Cyfres) – Caerdydd

Llyfr arall yn y gyfres ‘Brechdan Inc’. Addas i ddarllenwyr dros 12 oed. Faint wyt ti’n ei wybod am Gaerdydd, prifddinas Cymru? Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mai 2007. Another book in the ‘Brechdan Inc’ series. Suitable for readers aged over 12 years. A book about Cardiff. Reprint; first published in May 2007.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.