TonIc Cyfres 4 – Coch fel y Rhosyn, Coch fel y Gwaed (Stori)

Un o gyfres o 8 llyfr darllen difyr i gyd-fynd â Taith Iaith 4 ar gyfer disgyblion CA4 sy’n astudio Cymraeg ail iaith.A title in a series of 8 reading books to accompany Taith Iaith 4, for KS4 pupils studying Welsh as a second language.

Tipyn o Gês: Cês 3 – Sam y Ci Sosej (Cês)

Cês yn cynnwys llyfr stori gyffrous a lliwgar, ynghyd â theganau, pypedau, gêm fwrdd, llyfr gwybodaeth, CD a llawlyfr athrawon dwyieithog ar gyfer digyblion meithrin a phlant Cyfnod Allweddol 1 . An educational case comprising of a colourful storybook, toys, puppets, a board game, information book, CD and bilingual teachers ‘ handbook for nursery children and Key Stage 1 pupils.

Tipyn o Gês: Cês 3 – Crwbanod

Llyfr lliwgar wedi’i seilio ar y stori ‘Sam y Ci Sosej’ yn trafod crwbanod; ar gael hefyd fel rhan o becyn, rhif 1856448371. A colourful book about tortoises based on the storybook ‘Sam y Ci Sosej’; also available as part of a pack, ISBN: 1856448371.

Tipyn o Gês: Cês 3 – Sam y Ci Sosej

Llyfr stori lliwgar am gi a chrwban; ar gael hefyd fel rhan o becyn, rhif 1856448371. A colourful storybook about a dog and a tortoise; also available as part of a pack, ISBN: 1856448371

Hwyl Drwy’r Flwyddyn (cyfres): Noson Tân Gwyllt

Un o lyfrau’r gyfres ‘Hwyl Drwy’r Flwyddyn’, sef cyfres o lyfrau darllen lliwgar ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1 Ail Iaith. Llyfr yn llawn lluniau hyfryd, sy’n rhoi gwybodaeth am ddiwrnod tân gwyllt. A book in the ‘Hwyl Drwy’r Flwyddyn’ series of colourful reading books for Welsh (Second-language) KS1 pupils. The book, which is full of delightful pictures, presents information about firework day.

Hwyl Drwy’r Flwyddyn (cyfres): Nadolig, Y (Llyfr Mawr)

Un o lyfrau’r gyfres ‘Hwyl Drwy’r Flwyddyn’, sef cyfres o lyfrau darllen lliwgar ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1 Ail Iaith. Llyfr yn llawn lluniau hyfryd, sy’n esbonio sut mae pobl yn dathlu’r Nadolig. A book in the ‘Hwyl Drwy’r Flwyddyn’ series of colourful reading books for Welsh (Second-language) KS1 pupils. The book, which is full of delightful pictures, explains how people celebrate Christmas.

Hwyl Drwy’r Flwyddyn (cyfres): Blwyddyn Newydd China (Llyfr Mawr)

Un o lyfrau’r gyfres ‘Hwyl Drwy’r Flwyddyn’, sef cyfres o lyfrau darllen lliwgar ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1 Ail Iaith. Llyfr yn llawn lluniau hyfryd yn disgrifio sut mae teulu yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. A book in the ‘Hwyl Drwy’r Flwyddyn’ series of colourful reading books for Welsh (Second-language) KS1 pupils. The book, which is full of delightful pictures, describes how a family celebrates the Chinese New Year.

Fflic (Cyfres): Gwersylla

Cyfres o lyfrau lliwgar a difyr yn cyflwyno gwybodaeth, straeon, posau, gweithgareddau a geirfa ddefnyddiol er mwyn hybu sgiliau iaith ymhlith Dysgwyr Cymraeg Cyfnodau Allweddol 2 a 3 trwy ysgogi trafodaeth ar amrywiol bynciau o ddiddordeb i’r disgyblion. A colourful and entertaining series of books presenting information, stories, puzzles, cartoons and a useful glossary to promote language skills among Key Stage 2 and 3 Welsh Learners by encouraging discussion on various topics of interest to pupils.

Fflic (Cyfres) – Ffeil-o-fflic Oren

Cyfres o lyfrau lliwgar a difyr yn cyflwyno gwybodaeth, straeon, posau, gweithgareddau a geirfa ddefnyddiol er mwyn hybu sgiliau iaith ymhlith Dysgwyr Cymraeg Cyfnodau Allweddol 2 a 3 trwy ysgogi trafodaeth ar amrywiol bynciau o ddiddordeb i’r disgyblion.A colourful and entertaining series of books presenting information, stories, puzzles, cartoons and a useful glossary to promote language skills among Key Stage 2 and 3 Welsh Learners by encouraging discussion on various topics of interest to pupils.

Fflic (Cyfres) – Ffeil-o-fflic Fioled

Cyfres o lyfrau lliwgar a difyr yn cyflwyno gwybodaeth, straeon, posau, gweithgareddau a geirfa ddefnyddiol er mwyn hybu sgiliau iaith ymhlith Dysgwyr Cymraeg Cyfnodau Allweddol 2 a 3 trwy ysgogi trafodaeth ar amrywiol bynciau o ddiddordeb i’r disgyblion. A colourful and entertaining series of books presenting information, stories, puzzles, cartoons and a useful glossary to promote language skills among Key Stage 2 and 3 Welsh Learners by encouraging discussion on various topics of interest to pupils.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.