Welsh Rules A Welsh Grammar for Learners

Canllaw cynhwysfawr a defnyddiol i ddysgwyr. A truly comprehensive and genuinely useful Welsh grammar devised especially for learners.

Welsh Rules Exercises

Cyfrol o 2,000 o ymarferion defnyddiol i ddysgwyr yr iaith Gymraeg y gellir ei ddefnyddio gyda’r gyfrol Welsh Rules: A Welsh Grammar for Learners neu ar ei ben ei hun, ynghyd ag adran atebion. A volume of 2,000 useful exercises for Welsh language learners which can be used either in conjunction with the volume Welsh Rules: A Welsh Grammar for Learners or on its own, including an answers section.

Welsh Learner’s Dictionary The, Geiriadur y Dysgwyr

Mae’r geiriadur yn cynnwys 20,000 o eiriau ac ymadroddion ac mae modd mynd at y wybodaeth yn hawdd. Adnawdd pwysig ar gyfer dysgwyr ar y lefelau isaf. A Welsh-English, English-Welsh dictionary for Welsh learners, ideal for evening classes, schools and tourists, comprising over 20,000 words and phrases, pronunciations, mutations and grammatical explanations, words in context and place-names. First published in 1998.

Welsh Learner’s Dictionary, The / Geiriadur y Dysgwyr

Geiriadur Cymraeg-Saesneg, Saesneg-Cymraeg delfrydol ar gyfer dysgwyr dosbarth nos ac ysgol yn ogystal ag ymwelwyr, yn cynnwys dros 20,000 o eiriau ac ymadroddion, esboniadau ar ynganu, treigladau a gramadeg, geiriau yn eu cyd-destun ac enwau lleoedd. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1998.A Welsh-English, English-Welsh dictionary for Welsh learners, ideal for evening classes, schools and tourists, comprising over 20,000 words and phrases, pronunciations, mutations and grammatical explanations, words in context and place-names. First published in 1998.

Welsh Learner’s Dictionary The (Pocket / Poced)

Argraffiad newydd, bychan, o eiriadur i Ddysgwyr Cymraeg gan diwtor oedolion cydnabyddedig, yn cynnwys 10,000 o eiriau a dywediadau Cymraeg a chanllawiau ynganu; ar gyfer dosbarthiadau nos, ysgolion ac ymwelwyr sy’n dymuno deall, siarad neu ysgrifennu Cymraeg bob-dydd. Cyhoeddwyd gyntaf Chwefror 2002. A new, mini edition of the Welsh Learner’s Dictionary by a renowned tutor of the Welsh Language among adult learners, comprising 10,000 Welsh words and phrases and pronunciation guidelines for use in evening classes and schools, and by tourists wishing to understand, speak or write everyday Welsh. First published in February 2002.

Welsh Dictionary & Phrasebook

Arweiniad i gystrawennau’r Gymraeg. A guide to Welsh syntax and sentence construction

Welcome to Welsh

Cwrs Cymraeg 15-rhan mewn un llyfr, yn defnyddio cartwnau, gramadeg, ymarferion, trafodaethau a geirfa. Dechrau da i’r dysgwr uchelgeisiol. Mae CD ar gael i gyd-fynd a’r llyfr. A complete 15-part course in one book, using photo-strip cartoons; with grammar, exercises, conversations and vocabulary. A good start for the more ambitious learner. A CD is sold separately.

Welcome to Welsh

Casét sy’n cyd-fynd â llyfr i gynnig cwrs cyflawn i’r rhai sy’n dysgu Cymraeg, gan ddefnyddio cartwnau; gyda gramadeg, ymarferion, sgyrsiau a geirfa. A cassette which accompanies the book, to provide a complete 15- part course in one book, using photo-strip cartoons; with grammar, exercises, conversations and vocabulary. A good start for the more ambitious learner.

Welcome to Welsh

Dau CD sy’n gydymaith i Welcome to Welsh, y cwrs dysgu Cymraeg. Gellir gwrando ar y cryno-ddisgiau gyda’r llyfrau neu hebddynt, er mwyn perffeithio ynganiad y geiriau a dealltwriaeth y dysgwr o’r iaith Gymraeg. This is a 2-CD set to accompany “Welcome to Welsh”, the popular and user-friendly Welsh course. Listen to the CDs, either with or without the book, to perfect your pronunciation and your understanding of the Welsh language. Start your journey of discovery into one of the oldest and livliest national languages in Europe today. Heini Gruffudd, the author, has published a dozen books for Welsh learners and is an authority on language planning and Welsh language education.

Street Welsh

Cyflwyniad yn cynnwys lluniau lliw-llawn i’r iaith Gymraeg a fydd yn gymorth i ddysgwyr ddeall y Gymraeg o’u cwmpas, ac i gynnal sgyrsiau sylfaenol gyda siaradwyr rhugl. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2006. A full colour illustrated introduction to basic Welsh that will help learners to understand the Welsh around them, and engage in simple conversations with Welsh speakers. Reprint; first published in 2006.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.