Routledge Grammars Series: Modern Welsh – A Comprehensive Grammar

Argraffiad newydd o ramadeg cynhwysfawr yr iaith Gymraeg wedi ei gyflwyno mewn dull clir, gyda defnydd doeth o esiamplau o’r iaith fel y caiff ei siarad a’i ysgrifennu heddiw, cyngor ar elfennau sy’n peri penbleth, a mynegai manwl. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1993. A new edition of a comprehensive and clearly presented grammar of the Welsh language, with a wise use of examples of the language as it is spoken and written today, advice on elements of confusion, and a detailed index. First published in 1993.

Routledge Grammars Series: Intermediate Welsh – A Grammar and Workbook

Cyfeirlyfr a llyfr ymarfer ar gyfer myfyrwyr canolradd y Gymraeg sy’n cyfuno esboniadau gramadegol ac ymarferion defnyddiol ynghyd â geirfa Cymraeg/Saesneg a Saesneg/Cymraeg a rhestr o dermau technegol. A reference and practice book for the student of Welsh which combines clear grammar explanations and useful exercises and includes vocabularies and a glossary of technical terms.

Routledge Grammars Series: Modern Welsh – A Comprehensive Grammar

Argraffiad newydd o ramadeg cynhwysfawr yr iaith Gymraeg wedi ei gyflwyno mewn dull clir, gyda defnydd doeth o esiamplau o’r iaith fel y caiff ei siarad a’i ysgrifennu heddiw, cyngor ar elfennau sy’n peri penbleth, a mynegai manwl. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1993. A new edition of a comprehensive and clearly presented grammar of the Welsh language, with a wise use of examples of the language as it is spoken and written today, advice on elements of confusion, and a detailed index. First published in 1993.

Routledge Grammars Series: Basic Welsh – A Grammar and Workbook

Gramadeg sylfaenol y Gymraeg wedi ei gyflwyno mewn dull clir. A basic Welsh clearly presented grammar book

Modern Welsh Dictionary

Geiriadur Cymraeg-Saesneg/Saesneg-Cymraeg yn cynnwys enghreifftiau o ymadroddion llafar ac ysgrifenedig, gwybodaeth fanwl am dreigladau, nodweddion gramadeg ac ynganu, a rhestr o enwau lleoedd. A Welsh-English/English-Welsh dictionary comprising examples of speech and written phrases, detailed information on mutations, grammar characteristics and pronunciation, and a list of place names.

Intermediate Welsh – A Grammar and Workbook

Cyfeirlyfr a llyfr ymarfer ar gyfer myfyrwyr canolradd y Gymraeg sy’n cyfuno esboniadau gramadegol ac ymarferion defnyddiol ynghyd â geirfa Cymraeg/Saesneg a Saesneg/Cymraeg a rhestr o dermau technegol. A reference and practice book for the student of Welsh which combines clear grammar explanations and useful exercises and includes vocabularies and a glossary of technical terms

Colloquial Welsh (CD)

Dyma’r pecyn i’ch arwain trwy Gymraeg lafar gyfoes. Colloquial Welsh is as good an introduction as can be found to the spoken language

Colloquial Welsh (Set)

Mae’r fersiwn diwygiedig hwn o Colloquial Welsh yn adnodd hylaw, wedi’i baratoi gan athro profiadol, ac yn addas ar gyfer defnydd personol neu mewn dosbarth. Dyma gwrs cam-wrth-gam ar gyfer medru ysgrifennu a siarad Cymraeg tafodieithol.This thoroughly updated new edition of Colloquial Welsh is easy to use and completely up-to-date specifically written by an experienced teacher for self-study or class use, the course offers you a step-by-step approach to written and spoken Welsh.

Colloquial Welsh (Book)

Mae’r fersiwn diwygiedig hwn o Colloquial Welsh yn adnodd hylaw, wedi’i baratoi gan athro profiadol, ac yn addas ar gyfer defnydd personol neu mewn dosbarth. Dyma gwrs cam-wrth-gam er mwyn medru ysgrifennu a siarad Cymraeg tafodieithol.This thoroughly updated new edition of Colloquial Welsh is easy to use and completely up-to-date specifically written by an experienced teacher for self-study or class use. The course offers you a step-by-step approach to written and spoken Welsh.

Colloquial Welsh (Cassette))

Dyma’r pecyn i’ch arwain trwy Gymraeg lafar gyfoes. Colloquial Welsh is as good an introduction as can be found to the spoken language

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.