Teach Yourself: Essential Welsh Dictionary

Gyda thros 16,000 o gyfieithiadau, gan gynnwys idiomau ac ymadroddion bob dydd, dyma’r canllaw perffaith i’ch helpu i ddysgu Cymraeg. Argraffiad newydd wedi’i ddiweddaru yw hwn, sy’n cynnwys cyngor ar sut i ddysgu a chofio geiriau ac ymadroddion newydd. Yn wahanol i eiriaduron traddodiadol, ceir yn y llyfr hwn restrau o’r geiriau wedi’u treiglo. With over 16,000 translations, including everyday idioms and expressions, this is the perfect tool to support your Welsh learning. This new edition is fully updated with a guide to usage and comments from the author to help you learn and remember new words and phrases. Unlike traditional dictionaries, here at last is a dictionary that lists mutated forms.

Mil a Mwy o Ddyfyniadau

Blodeugerdd hylaw o ddyfyniadau Cymraeg. Maent yn ymddangos yn yr adrannau canlynol: y Flwyddyn a’i Thymhorau; Cynghorion a Sylwadau; Cymru a’i Phethau; Diarhebion a Dywediadau; Hen Benillion, Caneuon Gwerin, Hwiangerddi, Rhigymau; Y Beibl; Emynau; Gweddïau a Dyfyniadau am Grefydd. Ceir mynegai i’r awduron / casgliadau a mynegai i’r dyfyniadau. A handy anthology of Welsh quotations. They appear under the following headings: The Year and its Seasons; Advice and Comments; Wales and things Welsh; Proverbs and Sayings; Verses, Folk Songs, Nurdery Rhymes; The Bible; Hymns, Prayers and Religious Sayings. Includes an index of atuhors / collections and and index of quotations.

Geiriadur Cryno (Y) / Concise Welsh Dictionary, The

Geiriadur Cymraeg-Saesneg/Saesneg-Cymraeg ar gyfer defnydd mewn ysgol, cartref a swyddfa, yn cynnwys dros 20,000 o eiriau ac idiomau, enghreifftiau a diffiniadau, ynghyd â nodiadau defnyddiol am Ramadeg Cymraeg ar gyfer Dysgwyr. Cyhoeddwyd gyntaf 2001.A Welsh-English/English-Welsh Dictionary for use in school, the home and office, comprising over 20,000 words and idioms, examples and definitions, together with useful notes on Welsh grammar for Welsh Learners. First published 2001.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.