Welsh-English/English-Welsh Dictionary

Geiriadaur cyfoes, cyfansawdd, clir a chryno – geiriadur delfrydol ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg. A comprehensive and up-to-date, clear and compact Welsh-English, English-Welsh pocket dictionary for learners and speakers of Welsh, comprising over 20,000 words together with an appendix of irregular verbs

Welsh-English English-Welsh Dictionary

Geiriadur poced bach gan eiriadurwr profiadol. Dros 20000 o eiriau. A modern comprehensive, pocket size Welsh-English/English-Welsh dictionary compiled by an experienced lexicographer, comprising over 20000 entries

Treigladur (Y) – A Check-List of Welsh Mutations (Argraffiad Newydd)

Argraffiad newydd o restr o eiriau Cymraeg sy’n achosi treiglad, a chrynodeb o’u prif reolau, ynghyd ag eglurhad o’r termau gramadegol a ddefnyddir. Cyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf ym 1993. A new edition of an alphabetical list of Welsh words that cause a mutation, and a summary of the main rules of mutation, together with an explanation of the grammatical terms used. First edition published in 1993.

Shorter Welsh Dictionary A

Geiriadur Saesneg-Cymraeg newydd maint poced sy’n addas i blant ac oedolion. A new pocket-size English-Welsh dictionary suitable for adults and children.

Pa Arddodiad? – A Check-list of Verbal Prepositions

Llyfryn diddorol yn cynnwys rhestr gynhwysfawr a defnyddiol o arddodiaid Cymraeg sy’n aml yn peri anhawster i ysgrifenwyr Cymraeg. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf Gorffennaf 2000. A highly interesting booklet comprising a comprehensive and useful list of Welsh prepositions which often cause writers difficulty. Reprint; first published in July 2000.

Mewn Geiriau Eraill – Thesawrws i Blant

Thesawrws cynhwysfawr wedi ei saernïo’n gelfydd, ynghyd â mynegai defnyddiol, ar gyfer plant oedran cynradd gan y geiriadurwr D. Geraint Lewis. Mae’r holl eiriau a nodir yn y gyfrol yn ymddangos naill ai yn Geiriadur Cynradd Gomer yn achosy geiriau mwyaf cyfarwydd, neu yn Geiriadur Gomer i’r Ifancyn achos y geiriau llai cyfarwydd. Cyhoeddwyd yn 2011. A comprehensive thesaurus for primary school children, compiled by the lexicographer D. Geraint Lewis. All the words included in the volume appear in either Geiriadur Cynradd Gomer in the case of the most familiar words, or in Geiriadur Gomer i’r Ifanc in the case of less familiar words. Reprint; first published in 2011.

Llyfr Berfau, Y

Cyfrol ddwyieithog yn cynnwys rhediadau llawn dros fil o ferfau Cymraeg a fydd yn gaffaeliad i’r dysgwr a’r Cymro Cymraeg fel ei gilydd. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1995. A bilingual volume containing a comprehensive list of the inflected forms of Welsh verbs which will serve as an useful reference book for Welsh speakers and learners of the Welsh language. Reprint; first published in 1995.

Llyfr Ansoddeiriau (Y) /Check-List of Welsh Adjectives, A

Cyfrol yn dynodi gwahanol ffurfiau’r ansoddair Gymraeg. Arf defnyddiol ar gyfer holl ddefnyddwyr yr iaith. An useful volume introducing the different forms of the Welsh adjective; for all users of the Welsh language.

Llyfr Berfau (Y)

Cyfrol ddwyieithog yn cynnwys rhediadau llawn dros fil o ferfau Cymraeg a fydd yn gaffaeliad i’r dysgwr a’r Cymro Cymraeg fel ei gilydd. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1995. A bilingual volume containing a comprehensive list of the inflected forms of Welsh verbs which will serve as an useful reference book for Welsh speakers and learners of the Welsh language. Reprint; first published in 1995.

Geiriau Lletchwith, Y – A Check-List of Irregular Word Forms and Spelling

Ailargraffiad o restr gynhwysfawr a defnyddiol o eiriau Cymraeg lletchwith ac afreolaidd, yn enwau ac ansoddeiriau, berfau a berfenwau sy’n aml yn peri i ysgrifenwyr betruso’n ynghylch sillafiad, acenion a chysylltnodau. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1997. A second edition of a comprehensive and useful list of irregular and awkward words in Welsh, being nouns and adjectives, verbs and adverbs which often cause writers hesitation relating to spelling, accents and hyphens. First published in 1997.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.