Trosiadau / Translations: Gwaliadir / Walesland

Hanes ffwrdd-â-hi, yn cyflwyno techneg anghyffredin o olrhain hanes Cymreictod drwy fydr ac odl, gan Sais sydd wedi symud i Gymru. Cynhwysir cyfieithiad Cymraeg ochr-wrth-ochr gan yr awdur nodedig Caryl Lewis, sy’n ychwanegu dimensiwn gwahanol at y deunydd. A street-history, introducing the fascinating and unusual concept of tracing the history of Welshness through the medium of poetry, by an Englishman who has moved to Wales. Includes side-by-side translations into Welsh by prize-winning author Caryl Lewis, who gives an extra dimension to the material

Stori Sydyn (cyfres):Rhwyd Y

Nofel yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Nofel am ymgais gŵr priod i fyw ei ffantasïau, gan drefnu cyfarfodydd dirgel gyda rhesaid o ferched drwy gyfrwng y rhyngrwyd. Ond drwy ei gysylltiad â’i ffrindiau a’i deulu, mae’r rhwyd yn cau amdano mewn modd sydyn ac annisgwyl. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn Chwefror 2007. A novel in the short and fast-paced series Quick Reads. A novel about a married man’s fantasies as he arranges secret meetings with women over the internet. But gradually, through his connections with friends and family, the net suddenly closes in on him. Reprint; first published in February 2007.

Stori Sydyn (cyfres):Jackie Jones

Nofel yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Stori ddirgelwch yw hon am y gyfreithwraig Jackie Jones, sy’n byw ei bywyd cymdeithasol ar y we. Er cymaint yw’r hwyl mae’n ei gael ar wefan rhwydweithio cymdeithasol mae mewn peryg o golli llawer mwy … A novel in the short and fast-paced series Quick Reads. This is a mystery story about a lawyer called Jackie Jones who lives her social life on the internet. She has a lot of fun on social network sites, but is she aware of all the dangers … ?

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.