Stori Sydyn (cyfres):Os Mêts

Nofel yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Nofel fyrlymus a hwyliog am benwythnos cywennod mewn canolfan awyr agored. Ann yw’r prif gymeriad, a Hanna ei ffrind gorau sydd wedi trefnu popeth. Dyma ddechrau ar benwythnos o ganŵio, dringo, hwyl a lol, ac ambell gath yn cael ei gadael allan o’r cwd. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn Chwefror 2007. A novel in the short and fast-paced series Quick Reads. A lively novel about a weekend hen party at an outdoor park. Ann is the main character, and Hanna her best mate has organised everything; a weekend of canoeing, climbing, fun and silliness, during which a few cats are let out of the bag. Reprint; first published in February 2007.

Stori Sydyn (cyfres): Gwledydd Bychain Y

Un o gyfrolau byr a chyflym y gyfres Stori Sydyn sy’n adrodd profiadau Bethan Gwanas yn teithio yn rhai o wledydd bychain Ewrop, gan gyflwyno rhywfaint o’u hanes a’u diwylliant. A title in the short and fast-paced Quick Reads series which relates some of Bethan Gwanas’s experiences while travelling to some of Europe’s smaller countries, and recounts something of their histories and cultures.

Nofelau Nawr (cyfres): Blodwen Jones a’r Aderyn Prin

Dilyniant i ddyddiadur doniol Blodwen Jones, llyfrgellydd a pherchennog gafr sy’n parhau i ddioddef sawl anffawd yn ei bywyd personol a phroffesiynol, ond sy’n parhau i chwilio am gariad, yn cynnwys troednodiadau geirfaol defnyddiol ar gyfer Dysgwyr. Dilyniant i Bywyd Blodwen Jones. Cyhoeddwyd gyntaf Rhagfyr 2001. A sequel to the amusing diary of librarian and goat owner Blodwen Jones who continues to suffer many personal and professional misfortunes, but who continues to look for a sweetheart, with useful glossary footnotes for Welsh Learners. A sequel to Bywyd Blodwen Jones. First published in December 2001.

Nofelau Nawr (cyfres): Tri Chynnig i Blodwen Jones

Trydedd dyddiadur llawn hiwmor Blodwen Jones, llyfrgellydd sy’n parhau i ddioddef sawl anffawd yn ei bywyd personol a phroffesiynol. Y gyfrol olaf yn y gyfres poblogaidd hon i ddysgwyr, yn cynnwys nodiadau a throednodiadau geirfaol defnyddiol. Dilyniant i Bywyd Blodwen Jones a Blodwen Jones a’r Aderyn Prin. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2003. The third amusing diary of librarian Blodwen Jones who continues to suffer many personal and professional misfortunes. The last in a popular series for Welsh Learners, with useful notes and glossary footnotes. A sequel to Bywyd Blodwen Jones and Blodwen Jones a’r Aderyn Prin. Reprint; first published in 2003.

Nofelau Nawr (cyfres) Bywyd Blodwen Jones

Dyddiadur doniol Blodwen Jones, llyfrgellydd sy’n cadw gafr ac yn breuddwydio am briodi ei thiwtor Cymraeg, ynghyd â throednodiadau geirfaol ar gyfer dysgwyr. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1999. The amusing diary of librarian and goat owner Blodwen Jones who dreams of marrying her Welsh tutor, together with glossary footnotes for Welsh learners. First published in 1999

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.