Welsh for Beginners Pack

Pecyn aml-gyfryngol i ddysgwyr y Gymraeg yn cynnwys llawlyfr lliwgar i gynorthwyo pawb sy’n dymuno dysgu sut i ddefnyddio Cymraeg sgyrsiol mewn sefyllfaoedd gwahanol, gyda chaset, llyfr gwaith, geiriadur a chardiau fflach i gadarnhau’r dysgu; i ddysgwyr o bob oed. Argraffiad newydd i ddod yn 2011, gyda CD yn hytrach na chaset. A Welsh beginners multi media pack comprising a colourful guide book to assist those wishing to learn how to use conversational Welsh in various situations, with an audio cassette, workbook, dictionary and flashcards to affirm what has been learnt; for learners of all ages. A new edition is scheduled for 2011, with a CD taking place of the cassette.

Usborne Internet-Linked Welsh for Beginners (Audio CD Set)

Pecyn gwerthfawr yn cynnwys arweinlyfr diwygiedig bywiog wedi ei ddarlunio’n ddifyr a CD i gyd-fynd â’r testun i gynorthwyo Dysgwyr Cymraeg, yn ddechreuwyr pur neu’n ddysgwyr sy’n dymuno gwella eu Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth am safleoedd defnyddiol ar y We. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1989. A valuable pack comprising a lively and humourously illustrated revised guide and a complementary CD for Welsh language beginners and anyone wishing to improve their Welsh, including information about useful Web sites. First published in 1989.

Usborne Language Guides: Welsh for Beginners

Llyfr lliwgar rhagarweiniol Cymraeg i ddysgwyr, sy’n arbennig o addas i blant.An entertaining and colourful introduction to Welsh for complete beginners, particularly suited to children.

Usborne Internet-Linked Welsh for Beginners (Audio Cassette Set)

Pecyn gwerthfawr yn cynnwys arweinlyfr diwygiedig bywiog wedi ei ddarlunio’n ddifyr a chaset i gyd-fynd â’r testun i gynorthwyo Dysgwyr Cymraeg, yn ddechreuwyr pur neu’n ddysgwyr sy’n dymuno gwella eu Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth am safleoedd defnyddiol ar y We. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1989. A valuable pack comprising a lively and humourously illustrated revised guide and a complementary cassette for Welsh language beginners and anyone wishing to improve their Welsh, including information about useful Web sites. First published in 1989.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.