Taith Iaith 3: Pecyn

Pecyn o ddeunyddiau amlgyfrwng ar gyfer dysgu’r Gymraeg fel ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 3, yn cynnwys llyfr cwrs sy’n cyflwyno eitemau iaith a storïau, llyfr o weithgareddau atodol, a CD-ROM o ymarferion gwrando. Ar gael ar wahân hefyd. A pack of multi-media educational material for teaching Welsh as a second language at Key Stage 3, comprising a coursebook of grammar and stories, a workbook of supplementary activities, and a CD-ROM of listening activities. Also available separately.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.