Crawc – cylchgrawn ar-lein / on om-line magazine

Mae 150 o erthyglau o’r cylchgrawn digidol Cymraeg Crawc ar gael yma. Cyhoeddwyd yr erthyglau rhwng Hydref 2008 a Gorffennaf 2010 ac maent yn darparu deunydd darllen thematig ar amrywiaeth eang o bynciau i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 3. Mae’r erthyglau yn dilyn thema amserol bob mis ac mae pob uned yn cynnwys nodiadau athrawon. 150 articles from the digital magazine Crawc between October 2008 and July 2010.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.