Cân Dydd Gwyl Dewi

Ar Fawrth y Cyntaf 2005 roedd Gwenno Dafydd yn cerdded ar Orymdaith Genedlaethol Gwyl Dewi (GGGD) yng Nghaerdydd ac yn canu cloch drom tebyg i’r clychau a ddefnyddiwyd gan Dewi Sant.Daeth syniad i’w phen bod angen cân arbennig ar gyfer yr achlysur ac aeth ati i ysgrifennu geiriau ‘Cenwch y Clychau i Dewi’. Aeth a’r geiriau at ei phartner cerddorol Heulwen Thomas, ac fe ysgrifennodd Heulwen y dôn.On March the first 2005 Gwenno Dafydd was taking part in the National St David’s Day Parade in Cardiff and ringing a heavy bell similar to the bells used by Saint David.She had a flash of inspiration and decided that a fitting song was needed to celebrate the occasion. At the first opportunity Gwenno wrote the words and her musical partner Heulwen Thomas composed the tune.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.