Troi a Throi

Gem bwrdd dysgu geirfa i’r plant lleiaf. A four board game pack helping younger children with vocabulary.

Scrabble yn Gymraeg

Fersiwn iaith Gymraeg o’r gêm Scrabble a werthwyd drwy Brydain yn gyntaf yn 1955; ceir 105 o deils pren, 4 rhesel bren, a bwrdd chwarae o ansawdd da. Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym Medi 2005. A Welsh-language version of the famous Scrabble game (first sold in Britain in 1955); the game includes 105 wooden tiles, 4 wooden racks, and a quality playing board. First published in September 2005.

Scrabble yn Gymraeg

Fersiwn iaith Gymraeg o’r gêm Scrabble a werthwyd drwy Brydain yn gyntaf yn 1955; ceir 105 o deils pren, 4 rhesel bren, a bwrdd chwarae o ansawdd da. Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym Medi 2005. A Welsh-language version of the famous Scrabble game (first sold in Britain in 1955); the game includes 105 wooden tiles, 4 wooden racks, and a quality playing board. First published in September 2005.

Monopoly yn Gymraeg

Fersiwn uniaith Gymraeg o’r gêm deuluol boblogaidd, wedi’i seilio ar rai o brif drefi a dinasoedd Cymru. Bydd cyfle i blant a phobl o bob oed ennill neu golli eu ffortiwn wrth deithio Cymru gyfan, o Fôn i Fynwy. Mae rheolau’r gêm yn ddwyieithog. A Welsh-language version of the popular family game, based on the towns and cities of Wales. Players of all ages can win or lose a fortune as they travel the length and breadth of Wales. The rules of the game are in both Welsh and English.

Junior Scrabble yn Gymraeg

Fersiwn Cymraeg o’r gêm Junior Scrabble, yn cynnwys bwrdd chwarae dwyochrog a theils plastig lliwgar. Ar y bwrdd mae dwy gêm wahanol; gall y plant lleiaf ddechrau gyda’r gêm ‘Geiriau a Lluniau’, ac yna symud ymlaen i’r gêm ‘Lliwiau a Rhifo’ pan yn hŷn. A Welsh-language version of the Junior Scrabble game, including a two sided board and colourful plastic tiles. Level 1: younger children start by linking letters on the board. Colourful pictures help turn the letters into words. Complete a word and collect a counter. Level 2: flip the board over, and older children can enjoy making words all by themselves.

Jig-So Cymru/Wales

Pos addysgol ar ffurf map o Gymru sy’n meithrin sgiliau meddwl. Gêm sy’n cynnig cyfle i chwarae a dysgu’r un pryd ynghyd â meithrin sgiliau daearyddol. Jig-so 80 o ddarnau. Addas ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, Blynyddoedd Cynnar a Chyfnod Allweddol 1 a 2. An educational puzzle based on the map of Wales to develop thinking skills. A play and learn game which also provides an opportunity to develop geographical skills. An 80-piece jigsaw. Suitable for the Foundation Stage, Early Years and Key Stages 1 and 2.

Hwyl Drwy’r Flwyddyn (Gêm Bwrdd)

Chwe gêm Gymraeg mewn un bocs. Mae’r gemau’n rhoi cyfleoedd i ymarfer geirfa ar themâu gwahanol ac i ofyn ac ateb cwestiynau. Dyma gyfle i fagu hyder mewn Cymraeg llafar gan fwynhau a chymdeithasu ar yr un pryd. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg cynhenid ac ar gyfer dysgwyr; i blant dros 4 mlwydd oed. Six Welsh games in one box. The games provide an opportunity to practice vocabulary on different themes and to ask and answer questions – a chance to gain and boost confidence in Welsh oral skills whilst enjoying and socialising. Suitable for native Welsh speakers and learners; for children aged 4 years and older.

Gem i Gloi

Ugain o gemau i blant er mwyn annog a chyfoethogi eu geirfa Cymraeg. Gellir defnyddio’r gemau yn y dosbarth neu yn y cartref. Twenty games to play with children to encourage and reinforce Welsh language and vocabulary. To be used either in the classroom or at home.

Gair am Air (Gêm)

Argraffiad newydd o gêm ffurfio eiriau i 2, 3 neu 4 chwaraewyr o bob oed yn cynnwys 192 o gardiau chwarae a chyfarwyddiadau, yn arbennig o addas i Ddysgwyr y Gymraeg.A new edition of a word forming game for 2, 3 or 4 players of all ages comprising 192 playing cards with instructions, especially suitable for Welsh Learners.

Fflic a Fflac (Pypedau/Puppets)

Gem pypedau i gyd-fynd a’r gyfres. A puppet game to accompany the series.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.