Troeon: Fflipsiart y Storiau

Fflipsiart A3 o’r 5 stori yn y gyfres. Ar gefn pob tudalen mae cyfieithiad o’r testun ynghyd ag awgrymiadau dwyieithog ar gyfer trafod y stori. An A3 filchart of the five stories in the series. On the reverse of each page there is a translation of the text as well as bilingual suggestions for discussing the story.

Dewi Dinosor: Siart Fawr, Y

Fflipsiart A3 mawr yn cynnwys y 9 stori ym mhecyn Dewi Dinosor, i ddysgwyr CA 1. A flipchart containing the 9 stories in the Dewi Dinosor pack, for Welsh learners in KS 1.

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.