Welsh for Beginners Pack

Pecyn aml-gyfryngol i ddysgwyr y Gymraeg yn cynnwys llawlyfr lliwgar i gynorthwyo pawb sy’n dymuno dysgu sut i ddefnyddio Cymraeg sgyrsiol mewn sefyllfaoedd gwahanol, gyda chaset, llyfr gwaith, geiriadur a chardiau fflach i gadarnhau’r dysgu; i ddysgwyr o bob oed. Argraffiad newydd i ddod yn 2011, gyda CD yn hytrach na chaset. A Welsh beginners multi media pack comprising a colourful guide book to assist those wishing to learn how to use conversational Welsh in various situations, with an audio cassette, workbook, dictionary and flashcards to affirm what has been learnt; for learners of all ages. A new edition is scheduled for 2011, with a CD taking place of the cassette.

Welsh for Parents

Dyma gwrs 3-CD i ddysgwyr sy’n dechrau dysgu Cymraeg (3 x CD 80 munud). Wedi ei ddylunio, ei brofi a’i sgwennu gan genhedlaeth o rieni. Pecyn cyflawn i’ch helpu i fod yn deulu ddwyieithog. Cewch hwyl yn dysgu gyda dau Gymro-Cymraeg yn nghysur eich cartref. Llyfr clir, hawdd i’w ddefnyddio, gyda’r atebion yn y cefn. Mae’r llyfr yn sefyll i fyny i hwyluso dod o hyd i’r testun yn gyflym – gallwch ei adael ar agor yn y gegin neu’r lolfa. This is a 3-CD course for beginners (3 x 80 minute CDs). Designed, tested and written by a generation of parents. A complete language-learning kit to help you start to become a bilingual family. Have fun practising with two Welsh first-language speakers in the comfort of your own home. Clear, easy-to-use practice book with all the answers in the back. Find-the-phrase-fast format – book stands upright in the kitchen or lounge.

Troeon – Adnoddau Cymraeg Ail Iaith Cyfnod Allweddol 2/Key Stage 2 Welsh Second Language Resources

Pecyn adnodd gwerthfawr ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 sy’n dysgu’r Gymraeg fel Ail Iaith, yn cynnwys copïau o bum llyfr stori difyr a lliwgar a phum llyfr ffeithiol gyda llyfrau mawr a chasetiau sain i gyd-fynd â hwy, cardiau gweithgareddau a thaflenni gwaith heriol, mapiau a gêmau bwrdd a chardiau iaith, ynghyd â chanllaw hanfodol i athrawon. A valuable resource pack for Key Stage 2 pupils who are learning Welsh as a Second Language, comprising copies of five colourful and entertaining story books and five factual books with corresponding giant size books and audio cassettes, challenging activity cards and work sheets, maps and language board and card games, together with an essential teacher’s guide.

Tric a Chlic: Caneuon a Rapiau

CD o ganeuon syml a rapiau, gyda thaflen eiriau, i gynorthwyo plant bach i adnabod sain a ffurf llythrennau’r Wyddor Gymraeg. Mae’r caneuon yn rhan o gynllun ffoneg synthetig Tric a Chlic. A CD of simple songs and raps, with a word leaflet, to assist small children to recognise the sound and form of the letters of the Welsh Alphabet. The songs are part of the Tric a Chlic synthetic phonic scheme.

Tric a Chlic – Y Cynllun Cyflawn

Pecyn addysg Tric a Chlic. Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i’r Cyfnod Sylfaenol. The Tric a Chlic educational package. A progressive, systematic, phonic and synthetic scheme for the Foundation Phase.

Tric a Chlic Cam 1 (Pecyn)

Pecyn addysg Tric a Chlic. Cynllun ffoneg synthetic, systematic a dilyniadol i’r Cyfnod Sylfaen (Cam 1). A progressive and systematic synthetic phonic reading scheme for the Foundation Phase (Step 1).

Tric a Chlic: Cam 2 (Pecyn)

Pecyn addysg Tric a Chlic. Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i’r Cyfnod Sylfaen (Cam 2). A progressive and systematic synthetic phonic reading scheme for the Foundation Phase (Step 2).

Tric a Chlic: Cam 3

Pecyn addysg Tric a Chlic. Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i’r Cyfnod Sylfaen (Cam 3). A progressive and systematic synthetic phonic reading scheme for the Foundation Phase (Step 3).

Tonc a Sbonc

Llyfr caneuon i’r plant lleiaf gyda chaset sain. A song book for younger pupils. Comes with an audio cassette.

Tipyn o Gês: Cês 6 – Anrheg Twm a Tam

Llyfr stori lliwgar, maint A5, am efeilliaid llawn dychymyg; ar gael hefyd fel rhan o becyn, rhif 1856448460. A colourful, A5-sized storybook about a pair of twins with a lively imagination; also available as part of a pack, ISBN: 1856448460.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.