Welsh Academy English-Welsh Dictionary, The / Geiriadur yr Academi

Y geiriadur Saesneg-Cymraeg mwyaf cynhwysfawr erioed yn cynnwys cyfystyron, dyfyniadau eglurhaol, priod-ddulliau, termau arbenigol a thechnegol ac ati ynghyd â disgrifiad gramadegol cryno o’r iaith. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1995. Argraffiad gyda diwygiadau ac ychwanegiadau. The most comprehensive English-Welsh dictionary ever compiled including synonyms, illustrative quotations, idioms, specialist and technical terms etc. together with a concise morphology of the Welsh language. First published in 1995. An edition with amendments and additions.

Tiger’s Illustrated Dictionary – English-Welsh

Geiriadur darluniadol lliwgar Saesneg-Cymraeg yn cyflwyno amrywiaethau eang o bynciau ynghyd â geirfa a lluniau gwrthrychau, sefyllfaoedd a lleoliadau cysylltiedig â phob pwnc, yn cynnwys ffurfiau ffonetig y geiriau Cymraeg; i blant 7-11 oed. An English-Welsh colour-illustrated dictionary presenting a wide variety of topics, including a glossary and illustrations of objects, situations and locations linked to each topic, comprising the phonetic form of the Welsh words; for children aged 7-11 years.

Siwan

Wythfed argraffiad o’r ddrama glasurol am Siwan, brenhines Llywelyn Fawr, gan un o ddramodwyr pwysicaf Cymru yn yr 20fed ganrif, ynghyd â 14 o gerddi. The eighth edition of the classic drama about Siwan, Llywelyn Fawr’s queen, by one of Wales’s most important playwrights of the 20th century, together with 14 poems.

Routledge Grammars Series: Modern Welsh – A Comprehensive Grammar

Argraffiad newydd o ramadeg cynhwysfawr yr iaith Gymraeg wedi ei gyflwyno mewn dull clir, gyda defnydd doeth o esiamplau o’r iaith fel y caiff ei siarad a’i ysgrifennu heddiw, cyngor ar elfennau sy’n peri penbleth, a mynegai manwl. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1993. A new edition of a comprehensive and clearly presented grammar of the Welsh language, with a wise use of examples of the language as it is spoken and written today, advice on elements of confusion, and a detailed index. First published in 1993.

Rho Gynnig Arni – Cardiau her y Cyfnod Sylfaen, Darpariaeth Barhaus Cyfres 2 (Deilliannau 4-6)

2 becyn o 100 o gardiau gweithgarwch sy’n cwmpasu deilliannau 1-3 a 4-6 yn cynnwys arweiniad ar gyfer oedolion. Defnyddiol ar gyfer ail iaith hefyd. A pack of 100 activity cards covering outcomes 1-3 and 4-6 including a guidance for adults. Useful for second language as well.

Rho Gynnig Arni – Cardiau her y Cyfnod Sylfaen, Darpariaeth Barhaus Cyfres 1 (Deilliannau 1-3)

2 becyn o 100 o gardiau gweithgarwch sy’n cwmpasu deilliannau 1-3 a 4-6 yn cynnwys arweiniad ar gyfer oedolion. Defnyddiol ar gyfer ail iaith hefyd. A pack of 100 activity cards covering outcomes 1-3 and 4-6 including a guidance for adults. Useful for second language as well.

Odliadur Newydd (Yr)

Geiriadur odlau Cymraeg yn cynnwys geirfa gyfoes ynghyd â chyfarwyddiadau syml a dealladwy ynglyn â rheolau’n ymwneud â’r Iaith a Cherdd Dafod. Argraffiad newydd sbon o gampwaith gwreiddiol Roy Stephens a gyhoeddwyd yn 1978; wedi ei ddiwygio a’i helaethu gan Alan Llwyd. A Welsh rhymes dictionary including simple guidelines about rules relating to the Welsh Language and writing poetry in strict metre. A brand new edition of a volume first published in 1978; edited and revised by Alan Llwyd.

Mil a Mwy o Ddyfyniadau

Blodeugerdd hylaw o ddyfyniadau Cymraeg. Maent yn ymddangos yn yr adrannau canlynol: y Flwyddyn a’i Thymhorau; Cynghorion a Sylwadau; Cymru a’i Phethau; Diarhebion a Dywediadau; Hen Benillion, Caneuon Gwerin, Hwiangerddi, Rhigymau; Y Beibl; Emynau; Gweddïau a Dyfyniadau am Grefydd. Ceir mynegai i’r awduron / casgliadau a mynegai i’r dyfyniadau. A handy anthology of Welsh quotations. They appear under the following headings: The Year and its Seasons; Advice and Comments; Wales and things Welsh; Proverbs and Sayings; Verses, Folk Songs, Nurdery Rhymes; The Bible; Hymns, Prayers and Religious Sayings. Includes an index of atuhors / collections and and index of quotations.

Magu’r Babi – Speaking Welsh with Children

Llyfr ar gyfer y sawl sy’n ymwneud â magu babanod a phlant ifainc,ac sydd wrthi’n dysgu Cymraeg ac am siarad Cymraeg â’r plant. Rhennir y gyfrol yn adrannau yn ôl gweithgareddau cyffredin ac oedran y plant. Defnyddir iaith gartrefol, gan nodi ffurfiau gogleddol a deheuol ochr yn ochr â chyfieithiadau Saesneg. Darluniau difyr, deuliw. A book for those who are involved in looking after babies and young children, and who are learning Welsh and want to speak Welsh with the children. The volume is divided according to age group and everyday activities. Homely language is used, offering northern and southern variants, alongside English translations. Two-colour cartoons.

Llyfr Gair a Llun Cyntaf/First Picture Word Book

Mae’r llyfr lliwgar hwn yn cynnwys dros 150 o bethau cyfarwydd i’w darganfod a’u henwi. Bydd y lluniau’n sicr o apelio at y plant lleiaf, a’r geiriau’n helpu’r rhai hŷn sy’n dechrau ysgrifennu a sillafu.This bright and lively book contains over 150 familiar objects to spot and name, providing valuable entertainment for pre-readers and a useful source of spellings for first writers.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.