Ysgol Maestir

CD-ROM addysgiadol dwyieithog am ysgol o gyfnod Fictoria sydd wedi’i hailadeiladu yn Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan. Ceir ar y CD-ROM deithiau rhithwir, archif o ffotograffau, deunydd sy’n cefnogi’r cwricwlwm, a gweithgareddau ar gyfer y dosbarth. Addas i ddisgyblion CA2 a CA3. A bilingual CD-ROM exploring the Victorian school re-erected at St Fagans National Museum. It features virtual visits, archive photographs and evidence, curriculum support materials and classroom activities. Suitable for KS2 and KS3.

World Talk Welsh (CD-ROM)

CD-ROM difyr ac addysgiadol i ddysgwyr y Gymraeg sy’n dymuno gwella eu sgiliau gwrando a siarad yn yr iaith, yn cynnwys cwis teledu, gêmau iaith, ymarferion arddweud, cyfle i recordio gwaith llafar a thaflenni gwaith defnyddiol, ar gyfer myfyrwyr lefel canolradd o bob oed. An entertaining and educational CD-ROM for Welsh Learners wishing to improve their listening and speaking skills in the language, comprising a TV quiz, language games, dictation practice, an opportunity for recording aural work and useful printable worksheets, for intermediate level students of all ages.

Wil Wiwer ar CD-ROM

Ydy, mae’r wiwer ‘na yn ôl! Mae Wil a’i ffrindiau yn y goedwig yn cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol ar 3 CD-ROM. Pecyn 3 CD-ROM ar gyfer Windows. A pack of three entertaining CD-ROMs to assist KS 1 Welsh Language learners to recognise and react to words by listening to the adventures of the cartoon character Wil Wiwer, and his friends.

Wil Wiwer (CD-ROM)

Pecyn o dri CD-ROM difyr i gynorthwyo disgyblion Cymraeg Ail Iaith CA 1 i adnabod ac ymateb i eiriau drwy wrando ar helyntion y cymeriad cartŵn Wil Wiwer, a’i ffrindiau. A pack of three entertaining CD-ROMs to assist KS 1 Welsh Language learners to recognise and react to words by listening to the adventures of the cartoon character Wil Wiwer, and his friends.

Vocabulary Builder Welsh

Ar gyfer plant 4-12 oed. Meddalwedd syml a hawdd ei ddefnyddio. Vocabulary Builder Welsh is designed for children aged 4-12. It’s a simple piece of educational software that they’ll find easy to use. It’s fun, engaging and encouraging – even for children who are easily distracted.

Tudalennau Acen ar CD-ROM

Pecyn aml-gyfrwng ar gyfer dysgwyr. Cynigir profiadau fideo, sain a thestun ac ymarferion hunangywiro. Dysgir ffurfiau safonol ond defnyddir y darnau fideo i ddod â siaradwyr naturiol o rannau gwahanol o’r wlad i’r PC. Cynigir asesiad ar ddiwedd y CD-ROM ac, wedi llwyddo, rhoddir cyfle i ddysgwyr barhau â’u hastudiaethau ar-lein. This is a package for Welsh learners. The multi-media style offers video, audio and text experiences and self correction exercises which can be enjoyed by all – at home and in the workplace. The language taught is standard but the real life video contributions bring speakers from all over Wales into your PC. If the approach is ‘edutainment’, the purpose of the CD-ROM is very serious – to begin to learn Welsh. You will be able to undertake an assessment at the end of the final unit and join the wider PAGES programme which could take you up to GCSE or the WJEC Use of Welsh (Intermediate) level.

Tric a Chlic: Cam 4. Pytiau Pwerus

Cyflwyniad pwerbwynt ar CD-ROM camau 2 a 3. Stage 4 is a PowerPoint presentation, entitled ‘Pytiau Pwerus’ (Useful snippets), offering ideas on how to implement the Tric a Chlic in everyday learning. This PowerPoint can be found of Step 2 and 3’s Cd rom.

Tric a Chlic – CD ROM – Cam 1

CD ROM Cam 1 Tric a Chlic Mae’r CD ROM yn cynnwys adnoddau ychwanegol i gyd-fynd â’r cynllun . Additional material to support the scheme.

Tric a Chlic – CD ROM – Cam 2 a 3

CD ROM Cam 2 a 3 Tric a Chlic Mae’r CD ROM yn cynnwys adnoddau ychwanegol i gyd-fynd â’r cynllun. Additional material to support the scheme.

Tonc a Sbonc ar CD-ROM

Cyfres CD-ROM i blant o dan 5 oed. A CD-ROM series for children under 5

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.