Welsh Reading

Taflenni gwaith. Worksheets

Welsh powerpoint on TV programmes

Pwerbwynt syml. A simple powerpoint.

Welsh Phrases / Ymadroddion Cymraeg

Dysgwch ymadroddion gyda Derek Brockway. Learn Welsh with Derek Brockway

Welsh language word mats

Matiau geirfa gyda lluniau a ffont clir. Vocabulary mats with picture support and clear font throughout.

Welsh language – food game

Atgyfnerthu patrymau a geirfa. Consolidating langauge patterns of – oes gen ti .? Dw i eisiau…

Welsh language posters

Posteri ar gyfer arddangos. Posters for display.

Welsh grid questionnaire about tv programmes

Taflenni gwaith. Worksheets

Welsh in the Workplace

24 clip fideo wedi’i seilio ar y gweithle. 24 work-based video clips and exercises to improve your office Welsh.

Welsh game – learning about the weather

Gemau a phosau. Games and puzzles.

Welsh game – sports (chwaraeon)

Gemau a phosau. Games and puzzles.

« Previous PageNext page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.