Yn Nwylo Terfysgwyr

Nofel fer gyffrous mewn Cymraeg syml am ferch ysgol sy’n mynd i Baris ar ei gwyliau, a’i chariad sy’n gwneud gwaith cyfrinachol iawn yn y fyddin. Darluniau du-a-gwyn. A short novel suitable for learners about a schoolgirl on holiday in Paris, and her boyfriend who is a soldier on a top secret missi on. Black-and-white illustrations.

Ymarferion TGAU CBAC

Taflenni gwaith perhnasol i’r arholiad TGAU newydd. Relevant worksheets for the new GCSE exam

Y Byd o’n Cwmpas (Ffeil Gweithgaredd)

Ffeil gweithgaredd i’w ddefnyddio wrth gyflwyno Cymraeg fel ail-iaith mewn cyd-destun galwedigaethol i fyfyrwyr TGAU a GNVQ galwedigaethol. An activities file to be used when introducing Welsh as a Second Language in a vocational context to GCSE and vocational GNVQ students

World Talk Welsh (CD-ROM)

CD-ROM difyr ac addysgiadol i ddysgwyr y Gymraeg sy’n dymuno gwella eu sgiliau gwrando a siarad yn yr iaith, yn cynnwys cwis teledu, gêmau iaith, ymarferion arddweud, cyfle i recordio gwaith llafar a thaflenni gwaith defnyddiol, ar gyfer myfyrwyr lefel canolradd o bob oed. An entertaining and educational CD-ROM for Welsh Learners wishing to improve their listening and speaking skills in the language, comprising a TV quiz, language games, dictation practice, an opportunity for recording aural work and useful printable worksheets, for intermediate level students of all ages.

Welsh Learner’s Dictionary, The / Geiriadur y Dysgwyr

Geiriadur Cymraeg-Saesneg, Saesneg-Cymraeg delfrydol ar gyfer dysgwyr dosbarth nos ac ysgol yn ogystal ag ymwelwyr, yn cynnwys dros 20,000 o eiriau ac ymadroddion, esboniadau ar ynganu, treigladau a gramadeg, geiriau yn eu cyd-destun ac enwau lleoedd. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1998.A Welsh-English, English-Welsh dictionary for Welsh learners, ideal for evening classes, schools and tourists, comprising over 20,000 words and phrases, pronunciations, mutations and grammatical explanations, words in context and place-names. First published in 1998.

Welsh Academy English-Welsh Dictionary, The / Geiriadur yr Academi

Y geiriadur Saesneg-Cymraeg mwyaf cynhwysfawr erioed yn cynnwys cyfystyron, dyfyniadau eglurhaol, priod-ddulliau, termau arbenigol a thechnegol ac ati ynghyd â disgrifiad gramadegol cryno o’r iaith. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1995. Argraffiad gyda diwygiadau ac ychwanegiadau. The most comprehensive English-Welsh dictionary ever compiled including synonyms, illustrative quotations, idioms, specialist and technical terms etc. together with a concise morphology of the Welsh language. First published in 1995. An edition with amendments and additions.

Verbots Learn 101 Welsh Verbs

Cyfrol i’ch helpu i ddysgu berfau Cymraeg. Bydd y llyfr yn eich ysbrydoli i astudio rhediad berfau trwy gyfrwng darluniau ysgafn a siartiau lliwgar. Robots and mechanical bees bring verbs to life. With nothing but drills and rote memorization, there’s never been any fun about conjugating verbs … until now! This book will inspire you to study verb conjugations with their full-colour charts and charming, fun illustrations.

United

Nofel fer ar gyfer disgyblion ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 am anturiaethau dau fachgen sydd mewn trwbwl yn yr ysgol byth a beunydd. (ACCAC). Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym 1996 gyda chefnogaeth ACCAC fel rhan o Gyfres y Dolffin.A short novel for Welsh learners in Key Stages 3 and 4 about the adventures of two boys who are constantly in trouble at school. (ACCAC). First published in 1996 as part of the Cyfres y Dolffin series.

Un Noson Dywyll

Adargraffiad o nofel antur yn adrodd hanes baban sy’n etifedd ystad ac yn cael ei guddio er mwyn ei warchod rhag ei ewythr creulon, gan nofelydd plant mwyaf poblogaidd Cymru. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1973. A new edition of an adventure novel relating the story of the baby heir of an estate being hidden so that he is protected from his cruel uncle, by Wales’s most popular children’s novelist. First published in 1973.

Trip yr Ysgol

Nofel fer mewn Cymraeg syml yn adrodd helyntion criw o ddisgyblion ysgol ar daith i Sbaen, taith nad yw’n ddidrafferth o bell ffordd. Darluniau du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1992.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.