Ysgol Maestir

CD-ROM addysgiadol dwyieithog am ysgol o gyfnod Fictoria sydd wedi’i hailadeiladu yn Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan. Ceir ar y CD-ROM deithiau rhithwir, archif o ffotograffau, deunydd sy’n cefnogi’r cwricwlwm, a gweithgareddau ar gyfer y dosbarth. Addas i ddisgyblion CA2 a CA3. A bilingual CD-ROM exploring the Victorian school re-erected at St Fagans National Museum. It features virtual visits, archive photographs and evidence, curriculum support materials and classroom activities. Suitable for KS2 and KS3.

Wps!

Cyfrol liwgar o gerddi hwyliog a doniol i blant gan Dewi Pws, Bardd Plant Cymru 2010-2011. Casgliad o 17 o gerddi gwreiddiol gan y clown geiriau, wedi’u darlunio gan Eric Heyman. Mae’n wyllt, mae’n wallgo ac mae’n llawn sbort a sbri chwerthin plant! A colourful book of lively and humorous poems for children by Dewi Pws, the Welsh Children’s Laureate for 2010-2011. A collection of 17 original poems by the word clown, illustrated by Eric Heyman. It’s wild and mad and full of fun and the sound of laughing children!

World Talk Welsh (CD-ROM)

CD-ROM difyr ac addysgiadol i ddysgwyr y Gymraeg sy’n dymuno gwella eu sgiliau gwrando a siarad yn yr iaith, yn cynnwys cwis teledu, gêmau iaith, ymarferion arddweud, cyfle i recordio gwaith llafar a thaflenni gwaith defnyddiol, ar gyfer myfyrwyr lefel canolradd o bob oed. An entertaining and educational CD-ROM for Welsh Learners wishing to improve their listening and speaking skills in the language, comprising a TV quiz, language games, dictation practice, an opportunity for recording aural work and useful printable worksheets, for intermediate level students of all ages.

Welsh Olympics Topic Pack

Geirfa a chystrawennau’r Gemau Olympaidd. A resource pack for teaching the Olympic Games to WSL pupils.

Verbots Learn 101 Welsh Verbs

Cyfrol i’ch helpu i ddysgu berfau Cymraeg. Bydd y llyfr yn eich ysbrydoli i astudio rhediad berfau trwy gyfrwng darluniau ysgafn a siartiau lliwgar. Robots and mechanical bees bring verbs to life. With nothing but drills and rote memorization, there’s never been any fun about conjugating verbs … until now! This book will inspire you to study verb conjugations with their full-colour charts and charming, fun illustrations.

Vocabulary Builder Welsh

Ar gyfer plant 4-12 oed. Meddalwedd syml a hawdd ei ddefnyddio. Vocabulary Builder Welsh is designed for children aged 4-12. It’s a simple piece of educational software that they’ll find easy to use. It’s fun, engaging and encouraging – even for children who are easily distracted.

Usborne Internet-Linked Welsh for Beginners (Audio CD Set)

Pecyn gwerthfawr yn cynnwys arweinlyfr diwygiedig bywiog wedi ei ddarlunio’n ddifyr a CD i gyd-fynd â’r testun i gynorthwyo Dysgwyr Cymraeg, yn ddechreuwyr pur neu’n ddysgwyr sy’n dymuno gwella eu Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth am safleoedd defnyddiol ar y We. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1989. A valuable pack comprising a lively and humourously illustrated revised guide and a complementary CD for Welsh language beginners and anyone wishing to improve their Welsh, including information about useful Web sites. First published in 1989.

Usborne Language Guides: Welsh for Beginners

Llyfr lliwgar rhagarweiniol Cymraeg i ddysgwyr, sy’n arbennig o addas i blant.An entertaining and colourful introduction to Welsh for complete beginners, particularly suited to children.

United

Nofel fer ar gyfer disgyblion ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 am anturiaethau dau fachgen sydd mewn trwbwl yn yr ysgol byth a beunydd. (ACCAC). Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym 1996 gyda chefnogaeth ACCAC fel rhan o Gyfres y Dolffin.A short novel for Welsh learners in Key Stages 3 and 4 about the adventures of two boys who are constantly in trouble at school. (ACCAC). First published in 1996 as part of the Cyfres y Dolffin series.

Usborne Internet-Linked Welsh for Beginners (Audio Cassette Set)

Pecyn gwerthfawr yn cynnwys arweinlyfr diwygiedig bywiog wedi ei ddarlunio’n ddifyr a chaset i gyd-fynd â’r testun i gynorthwyo Dysgwyr Cymraeg, yn ddechreuwyr pur neu’n ddysgwyr sy’n dymuno gwella eu Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth am safleoedd defnyddiol ar y We. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1989. A valuable pack comprising a lively and humourously illustrated revised guide and a complementary cassette for Welsh language beginners and anyone wishing to improve their Welsh, including information about useful Web sites. First published in 1989.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.