Ynys hwyl a sbri

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc. Mae’r pecyn yn cynnwys caneuon a storiâu mp3 y gellir eu llwytho i lawr ynghyd a gweithgareddau rhyngweithiol sy’n ymdrin â datblygiad mathemategol, datblygiad creadigol a gwybodaeth a dealltwriaeth wrth hybu datblygiad yr iaith Gymraeg.A series of interactive activities based around a song and story to introduce new vocabulary and language patterns for young children. The resource pack includes downloadable mp3 songs and stories along with interactive activities to cover mathematical development, creative development and knowledge and understanding whilst promoting the development of Welsh language.

Yn yr ardd

Pwerbwynt syml. A simple powerpoint.

Yn yr Ysgol

Mae’r adnoddau’n cynnwys y canlynol.1. Llyfr llafar ar-sgrîn am weithgareddau yn yr ysgol gyda llun a brawddeg ar bob tudalen. Fe’i addaswyd ar gyfer disgyblion gydag anawsterau dysgu ychwanegol (ADY).2. Cyfres o gridiau ysgrifennu sy’n galluogi plant i greu eu llyfr ar-sgrîn personol am weithgareddau yn yr ysgol trwy glicio ar luniau a geiriau unigol. Cliciwch de i glywed y geiriau. Cliciwch y botwm recordio i recordio llais yn darllen y testun.

Yn Ymyl yr Ysgol

Cymell disgyblion i ehangu eu geirfa trwy ystyried prif nodweddion cyffiniau’r ysgol yw bwriad y gyfres hon o gridiau Clicker.Dengys y dudalen gychwynnol luniau amrywiol dirnodau. Disgwylir i’r disgyblion ddidoli’r lluniau i ddau grŵp – y rhai hynny sydd yn ymyl yr ysgol, a’r rhai hynny nad ydynt..This Clicker Grid Set encourages pupils to think about features in the school area.The start page shows pictures of features. Pupils can sort the features into two groups – those which are, and those which are not near the school.

Y Tywydd Lesson Plan

Cynllun gwers. A lesson plan.

Wyt ti’n hoffi…? O dan y môr

Taflenni gwaith. Worksheets

Wyddor Yr Ryngweithiol

Gweld – Clywed – Ysgrifennu’r wyddor gyda delweddau cysylltiedig. See – Hear – Write the alphabet with relevant images.

Wyt ti’n hoffi…? (Bwyd)

Pwerbwynt syml i gyflwyno hoffter. A simple animated PowerPoint that models the question ‘Wyt ti’n hoffi?’

Wyddor Yr

Adnodd lliwgar a deniadol sydd yn canobwyntio ar holl lythrennau’r wyddor Gymraeg.

Wil Wiwer ar CD-ROM

Ydy, mae’r wiwer ‘na yn ôl! Mae Wil a’i ffrindiau yn y goedwig yn cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol ar 3 CD-ROM. Pecyn 3 CD-ROM ar gyfer Windows. A pack of three entertaining CD-ROMs to assist KS 1 Welsh Language learners to recognise and react to words by listening to the adventures of the cartoon character Wil Wiwer, and his friends.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.