YrŴyl Yn Eich Poced

Canllaw I’r Eisteddfod i Ddysgwyr A’r Di-Gymraeg = Festival in Your Pocket: A Guide to the Eisteddfod for Learners and Non-Welsh Speakers

Ymunwch yn y Gân

Hanner cant o ganeuon poblogaidd i ddysgwyr. Dilyniant i’r gyfrol ’50 o Ganeuon i Ddysgwyr’. A volume of fifty popular songs for Welsh learners. A sequel to ’50 o Ganeuon i Ddysgwyr’.

Y Banc

Adnoddau ychwanegol ar-lein ar gyfer tiwtoriaid, gan gynnwys 30 uned addysgu ar gyfer pob un o’r pum lefel, darnau darllen, casgliad o erthyglau ar fethodolegau addysgu, yn ogystal â rhestr o adnoddau addysgu sydd ar gael a gwefannau defnyddiol. Additional on-line resources for tutors.

Write in and Look up Welsh

Disc cyfeiriol ar gyfer DOS, Windows a Windows 95 sydd yn darparu geiriadur ymadroddion yn ogystal â geiriau cyfystyr dwyieithog. A reference disc for DOS, Windows and Windows 95 which provides a dictionary phrasebook and a bilingual synonym search facility.

Wonder Wales: Anthem Genedlaethol, Yr / National Anthem, The

Llyfryn darluniadol dwyieithog yn olrhain hanes cyfansoddi anthem genedlaethol Cymru gan bartneriaeth y tad a’r mab Evan a James James, ynghyd â straeon difyr eraill cysylltiedig â’r anthem, i ddarllenwyr o bob oed. 8 ffotograff lliw a 10 ffotograff du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn y flwyddyn 2000. A bilingual illustrated booklet tracing the story of composing the Welsh national anthem by the father and son partnership Evan and James James, together with other interesting stories relating to the anthem, for readers of all ages. 8 colour and 10 black-and-white photographs. First published in 2000.

Welsh-English/English-Welsh Dictionary

Geiriadaur cyfoes, cyfansawdd, clir a chryno – geiriadur delfrydol ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg. A comprehensive and up-to-date, clear and compact Welsh-English, English-Welsh pocket dictionary for learners and speakers of Welsh, comprising over 20,000 words together with an appendix of irregular verbs

Welsh-English English-Welsh Dictionary

Geiriadur poced bach gan eiriadurwr profiadol. Dros 20000 o eiriau. A modern comprehensive, pocket size Welsh-English/English-Welsh dictionary compiled by an experienced lexicographer, comprising over 20000 entries

Welsh Vocabulary and Spelling Aid A

Casgliad defnyddiol o eiriau Cymraeg ynghyd â rheolau i’ch cynorthwyo gyda sillafu yn y Gymraeg. A classified vocabulary of essential Welsh together with some useful rules to aid correct spelling of the language.

Welsh Songs

Llyfryn hylaw yn cyflwyno 28 o ganeuon poblogaidd Cymraeg, yn alawon gwerin, caneuon cyfoes a’r anthem genedlaethol, ynghyd â chordiau gitâr a chyfieithiadau Saesneg. A handy booklet presenting 28 popular Welsh songs, being folk songs, modern songs and the Welsh national anthem, including guitar chords and English translations.

Welsh Rules Exercises

Cyfrol o 2,000 o ymarferion defnyddiol i ddysgwyr yr iaith Gymraeg y gellir ei ddefnyddio gyda’r gyfrol Welsh Rules: A Welsh Grammar for Learners neu ar ei ben ei hun, ynghyd ag adran atebion. A volume of 2,000 useful exercises for Welsh language learners which can be used either in conjunction with the volume Welsh Rules: A Welsh Grammar for Learners or on its own, including an answers section.

Next page

Ymwadiad / Disclaimer

Mae'r Cronfa Ddata yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Gwales.com, Cyngor Llyfrau Cymru a CBAC. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir yr wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol os ceir wedyn fod yr wybodaeth yn anghywir. Rhestr gynhwysfawr o'r holl adnoddau sydd ar gael yw hwn yn unig.

Rheolir eich defnydd o'r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

The database receives information from Gwales.com, Welsh Books Council and WJEC. Every effort is made to ensure that the latest information is included but the Welsh Books Council will not be held responsible if the information is found to be incorrect. This is only a comprehensive list of all the available resources.

Your use of this website including any products you purchase on the website are controlled by the laws of England and Wales, and it will be deemed that this use will have occurred in the United Kingdom.